piątek, 16 grudnia 2011

Problemy ze zwalczaniem przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zjawisko dalece wymykające się poza ramy przyjęte w świadomości społecznej. Brak należytej wiedzy w zakresie zjawisk przemocy w rodzinie utrudnia zapobieganie przemocy i rozwiązywanie problemów z nią związanych. Zdaniem ekspertów ilość osób żyjących w Polsce w rodzinach dotkniętych tym problemem, można oszacować na około 3 do 4 milionów. Należy wskazać, iż pragmatyka działania wielu instytucji i służb państwowych jest niedostosowana do specyfiki przemocy w rodzinie, co obniża skuteczność interwencji i przyczynia się do wtórnych zranień ofiar szukających pomocy. 

Problemy ze zwalczaniem przemocy w rodzinie
Problemy ze zwalczaniem przemocy w rodzinie

W istniejącym w Polsce systemie prawnym i instytucjonalnym istnieje potrzeba rozbudowy rozwiązań potrzebnych do bardziej skutecznego reagowania na zjawiska przemocy w rodzinie. Eskalacja problemu powoduje, że tylko jasne procedury i podejmowane sprawnie działania poszczególnych podmiotów są w stanie zapewnić szybką i kompleksową pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. 

Znowelizowana w 2010r ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw niesie nadzieje na zmianę obecnego stanu rzeczy. Już w samej preambule ustawodawca jednoznacznie wskazuje „że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności”.

Niewątpliwie jest to znaczący krok w walce ze zjawiskiem społecznym, jakim jest przemoc domowa. W myśl przepisów ustawy osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą liczyć na pomoc w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. Nadto ustawodawca nakłada na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej, w szczególnych przypadkach zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Choć ustawa zawiera jednocześnie wiele kontrowersyjnych zapisów, kładzie ona jednak przede wszystkim nacisk na profilaktykę oraz długofalowe działania prewencyjne. Dotychczas interwencje wymiaru sprawiedliwości obejmowały tylko niewielką liczbę przypadków przemocy w rodzinie z powodu trudności w gromadzeniu i weryfikacji dowodów, zmiany w przepisach umożliwiające między innymi stały monitoring rodzin zagrożonych przemocą zapewne pomogą usprawnić działanie służb do tego powołanych. 

Nie ulega wątpliwości, że najistotniejszą kwestią w walce z przemocą w rodzinie pozostaje sprzeciw społeczny, budowany poprzez nieustanne podnoszenie świadomości w zakresie tego zjawiska. W tym miejscu należy wyraźnie zaakcentować, iż skuteczna pomoc ofiarom przemocy domowej możliwa jest nie  tylko w przypadku zintegrowanego działania różnych służb i instytucji ale również nas samych. 

Gdzie szukać pomocy:
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, tel. 074/851-50-10, 
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 022/668-70-00, 
  • Policja, tel. 997.
Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: