piątek, 28 grudnia 2012

Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?

Zobowiązanie do zapłaty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych nie powstaje z mocy prawa (jak to się dzieje np. w podatku od czynności cywilnoprawnych czy PIT), czyli automatycznie po nabyciu nieruchomości.

Ustala je gmina, a właściwie wójt (burmistrz lub prezydenta miasta), który jest w tym przypadku organem podatkowym. Musi jednak wiedzieć, że zaszły okoliczności uzasadniające powstanie w konkretnym przypadku obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Do poinformowania go o tym w terminie 14-dniowym, służy informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona przez nas na formularzu według wzoru ustalonego w danej gminie.

Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?
Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Refakturowanie usług

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględniając skargę kasacyjną fiskusa w sprawie dotyczącej refakturowania uznał, że w przypadku refakturowania usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, datą powstania obowiązku podatkowego (a więc i datą sprzedaży) jest data faktycznego (pierwotnego) wykonania tych usług, a nie data wystawienia refaktury.

Tym samym potwierdził, iż co do zasady, momentem powstania obowiązku podatkowego przy odsprzedaży usługi jest chwila jej wykonania. Refakturowanie nie jest bowiem odrębną czynnością. Niewątpliwie założenie to nabierze szczególnego znaczenia po planowanej przez Ministerstwo Finansów na przyszły rok zmianie przepisów, która spowoduje, że w każdym niemal przypadku obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi.

Refakturowanie usług
Refakturowanie usług

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Nadpłacona opłata za kartę pojazdu


Zostałem kiedyś poproszony o udzielenie porady prawnej w przedmiocie zwrotu nadpłaconej opłaty za kartę pojazdu w sytuacji, gdy sąd administracyjny stwierdził bezskuteczność czynności starosty dotyczącej odmowy jej wypłaty.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2006 r. stwierdził niekonstytucyjność przepisu § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości UE w postanowieniu z 10 grudnia 2007 r. słusznie dopatrzył się w tej samej regulacji naruszenia prawa wspólnotowego. Opłata pobierana za wydanie karty pojazdu dla samochodów używanych sprowadzonych do Polski miała bowiem cechy ukrytego podatku importowego, którego wprowadzenie naruszało swobodę przepływu towarów.

Nadpłacona opłata za kartę pojazdu
Nadpłacona opłata za kartę pojazdu

poniedziałek, 26 listopada 2012

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?

Zdarza się czasami, że zarówno najemca, jak i wynajmujący mieszkanie są niezadowoleni z działań drugiej strony. W takich przypadkach warto wiedzieć, w jakim trybie może nastąpić wypowiedzenie umowy najmu mieszkania.

Posiadanie takiej wiedzy jest niezwykle istotne jeszcze przed podpisaniem dokumentu dotyczącego wynajmu mieszkania. Polskie prawo reguluje tę kwestię dość dokładnie, chociaż nie wszystko jest w pełni zrozumiałe. W polskim prawodawstwie kwestię najmu mieszkań reguluje przede wszystkim ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że poza tymi przepisami istnieje jeszcze kilka innych aktów prawnych doprecyzowujących sytuację najemcy i wynajmującego w poszczególnych przypadkach.

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?

poniedziałek, 12 listopada 2012

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

W mojej praktyce często spotykam się z zapytaniem dotyczącym możliwości przekształcenia wieczystego prawa do nieruchomości w prawo własności. Jeszcze do zeszłego roku było to rozwiązanie jak najbardziej korzystne, dzięki możliwości uzyskania ogromnych upustów sięgających 90 procent.

Zanim przejdziemy do zalet i wad omawianej czynności warto przybliżyć pojęcie prawa użytkowania wieczystego. Użytkowanie wieczyste jest w swej treści mocno zbliżone do prawa własności, umożliwia korzystanie z nieruchomości w sposób jaki to czyni właściciel, czyli możemy je zbywać, nabywać, dziedziczyć. Najistotniejsza różnica sprowadza się do...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

poniedziałek, 5 listopada 2012

Bezpłatna opieka medyczna - ale dla kogo?

Prawo do opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo przysługuje osobom, które posiadają powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy osób, które na podstawie ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych, mają prawo do świadczeń zdrowotnych. Są to przede wszystkim osoby ubezpieczone obowiązkowo - czyli pracownicy, członkowie ich rodzin, studenci, uczniowie, emeryci i renciści, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy.

Bezpłatna opieka medyczna - ale dla kogo?
Bezpłatna opieka medyczna - ale dla kogo?

poniedziałek, 22 października 2012

Zmiany w podatkach rolniczych

Zespół siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał Uchwałę rozstrzygającą ostatecznie trwający od 2005 r. spór podatników, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, z organami skarbowymi. Chodzi tu przede wszystkim o osoby uzyskujące przychody z hodowli drobiu, lisów, pieczarek oraz właścicieli szklarni.

Z ustawy o PIT wynika, że płacą podatek od dochodu ustalanego na podstawie określonych w załączniku do niej norm szacunkowych. To uproszczona i wygodniejsza dla wielu producentów forma rozliczania. Nie ma jednak przeszkód, aby założyli księgi i płacili podatek od faktycznego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty.

Zmiany w podatkach rolniczych
Zmiany w podatkach rolniczych

poniedziałek, 15 października 2012

Zbiorowo przeciwko pracodawcy

Kiedy Sejm uchwalił ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, przewidywała ona, że pozew zbiorowy można wnieść właściwie w każdej sprawie, jeżeli zbierze się grupa co najmniej 10 osób, które będą dochodziły roszczeń tego samego rodzaju, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Ostrzegano wtedy, że najbardziej powinni bać się przedsiębiorcy oferujący usługi konsumentom oraz pracodawcy, którzy np. zalegają z wypłatą wynagrodzenia. 

Niestety...

Zbiorowo przeciwko pracodawcy
Zbiorowo przeciwko pracodawcy

poniedziałek, 8 października 2012

Umowa przedwstępna

Istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie jej stron lub strony do zawarcia w przyszłości określonej umowy. Umowa przedwstępna jest wygodnym instrumentem w sytuacji, gdy zawarcie umowy właściwej jest czasowo niemożliwe. Ta niemożność może wynikać zarówno z przeszkód faktycznych np. brak pieniędzy, jak i prawnych np. brak wymaganych dokumentów. Istotą umowy przedwstępnej jest deklaracja jednej lub obu stron do dokonania w przyszłości określonej transakcji. Umowa taka wiąże strony i daje czas na usunięcie przeszkód do zawarcia umowy ostatecznej. Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie niemal każdej umowy definitywnej, jednakże w praktyce taka forma dotyczy w szczególności umów sprzedaży nieruchomości.

Umowa przedwstępna
Umowa przedwstępna

poniedziałek, 1 października 2012

Dłuższy urlop dla pracujących ojców

Posłowie przygotowali projekt ustawy, który zakłada wydłużenie urlopu ojcowskiego z 2 do 8 tygodni, przy założeniu braku możliwości równoczesnego wykorzystania urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

Od 2010 roku pracujący ojciec posiada prawo do osobnego urlopu na dziecko, który wykorzystać musi w ciągu pierwszych 12 miesięcy od urodzenia malca. W przypadku dzieci przysposobionych urlop musi być wykorzystany nie później niż w ciągu 12 miesięcy od momentu uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie oraz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia. Tygodniowy wymiar tego urlopu wzrósł do 2 tygodni w roku 2012.

Dłuższy urlop dla pracujących ojców
Dłuższy urlop dla pracujących ojców

Najchętniej czytane (wrzesień 2012)


Najchętniej czytane (wrzesień 2012)
Najchętniej czytane (wrzesień 2012)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu wrześniu 2012 to:

1. Służebność przesyłu.
2. Dziedziczenie składek ZUS.
3. Stalking - uporczywe, złośliwe nękanie.
4. Nierzetelny fachowiec? Masz swoje prawa!
5. Odszkodowanie od gminy za lokatora.

poniedziałek, 24 września 2012

Zasiłek rodzinny

1 września 2012 rozpoczął się nabór wniosków na zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Świadczenia są nieco wyższe niż dotychczas, wzrosło także kryterium dochodowe uprawniające do nich. Wprawdzie okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2012r., warto jednak przygotować się do niego już teraz.

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny

wtorek, 18 września 2012

Grupa producentów rolnych

Podstawową ideą powstawiania grup producentów rolnych jest wspólne działanie, dzięki któremu można sprostać wyzwaniom opartej na zasadzie konkurencji gospodarki rynkowej. Rolnicy zyskują możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a tym samym wyższych i stabilniejszych dochodów poprzez lepsze planowanie produkcji i dostosowanie jej do potrzeb odbiorców pod względem jakości, ilości i asortymentu z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony środowiska na wszystkich etapach produkcji, obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwie, osiągnięte przez wspólne zakupy środków do produkcji, wspólne wykorzystanie sprzętu, przygotowywanie produktów do handlu oraz organizację ich sprzedaży oraz co istotne, lepszy dostęp do informacji, w tym możliwość uzyskania znacznej pomocy finansowej.

Grupa producentów rolnych
Grupa producentów rolnych

środa, 5 września 2012

Zbycie nieruchomości - a podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów - i to w sytuacji, gdy odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zbycie nieruchomości - a podatek dochodowy
Zbycie nieruchomości - a podatek dochodowy

czwartek, 30 sierpnia 2012

Niesforne dziecko na wakacjach

Zdarza się, że dziecko podczas pobytu na kolonii lub obozie wybije szybę czy zniszczy sprzęt w ośrodku, w którym mieszka. Powstaje wówczas pytanie, kto powinien pokryć straty? Za szkody wyrządzone podczas pobytu na wakacjach przez dziecko, które nie ukończyło 13 lat, odpowiadają jego rodzice, opiekunowie albo osoba odpowiedzialna za nie i zobowiązana do nadzoru nad nim, jeśli nie wykonywali tego nadzoru sumiennie.

Niesforne dziecko na wakacjach
Niesforne dziecko na wakacjach

piątek, 24 sierpnia 2012

Nierzetelny fachowiec? Masz swoje prawa!

Każdy z nas korzysta z usług fachowców, często jednak wykonawca usługi - bywa symbolem źle wykonanej pracy, niechlujstwa, nieterminowości. Jednak bez niektórych usług trudno wyobrazić sobie nasze codzienne życie. Trudno też wyobrazić sobie, że ktoś chciałby zamówić usługę, nie zabezpieczając jak najlepiej swojego interesu. Jak zadbać o ten interes?

Nierzetelny fachowiec? Masz swoje prawa!
Nierzetelny fachowiec? Masz swoje prawa!

wtorek, 21 sierpnia 2012

Wypadek drogowy - i co dalej?

Wyjeżdżając na urlop nikt nie zakłada, że będzie uczestnikiem wypadku drogowego, jednak przed planowanym wypoczynkiem warto przygotować się na taką ewentualność.  Przygotowując się do podróży należy sprawdzić, czy mamy ze sobą wymagane przez prawo o ruchu drogowym dokumenty tj. prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. Powinniśmy mieć także przy sobie ważną polisę OC, w dowodzie warto mieć wpisaną grupę krwi. W samochodzie powinny znajdować się takie rzeczy jak apteczka, gaśnica, rękawiczki, linka holownicza, trójkąt ostrzegawczy, ręcznik, koc. 

Wypadek drogowy - i co dalej?
Wypadek drogowy - i co dalej?

czwartek, 2 sierpnia 2012

Zagraniczne wakacje z dzieckiem

26 czerwca 2012 roku straciły ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców. Wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy będą musiały posiadać własny dokument podróży. Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje z dzieckiem, należy mieć przy sobie jego dowód osobisty lub paszport. Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen i to w sytuacji, gdy zezwalają na to przepisy tych krajów.

Zagraniczne wakacje z dzieckiem
Zagraniczne wakacje z dzieckiem

czwartek, 26 lipca 2012

Odpowiedzialność hotelu za skradziony bagaż

Niebawem rozpocznie się długo oczekiwany okres urlopowy, zanim jednak wybierzemy się na wymarzone wakacje warto dowiedzieć się, jakie przysługują nam prawa w przypadku, gdy nasz bagaż zostanie uszkodzony lub skradziony z hotelowego pokoju. I tak zgodnie z art. 846 § 1 k.c. utrzymujący się zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu.

Odpowiedzialność hotelu za skradziony bagaż
Odpowiedzialność hotelu za skradziony bagaż

czwartek, 19 lipca 2012

Stalking - uporczywe, złośliwe nękanie

W polskim kodeksie karnym stalking zdefiniowany jest jako uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia. Stalking jest często powiązany z czynami karalnymi tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Najczęściej stalking przybiera określone formy zachowań w postaci śledzenia ofiary, osaczania jej i ciągłego powtarzającego się nagabywania. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą zagrażać życiu ofiary. 

I tak obowiązujący od czerwca ubiegłego roku przepis stanowi: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega ten kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej”. Jeżeli natomiast następstwem tych czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Stalking - uporczywe, złośliwe nękanie
Stalking - uporczywe, złośliwe nękanie

wtorek, 3 lipca 2012

Zmiana rodzaju umowy o pracę

Umowa o pracę na czas nieokreślony stanowi niewątpliwie gwarancję bezpieczeństwa i stabilizacji stosunku pracy. Taka forma zatrudnienia zapewnia najdalej idącą ochronę, stąd też zmiana rodzaju umowy nie może zostać dokonana w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Zgonie z przepisami kodeksu pracy wypowiedzenie zmieniające odwołuje się wyłącznie do warunków pracy, określających jej wymiar, miejsce wykonywania czy też warunki wynagrodzenia. Rodzaj samej umowy nie jest objęty tym katalogiem. Tym samym za niezgodne z prawem należy uznać takie praktyki pracodawców, które zmierzają do zmiany rodzaju umowy o pracę z bezterminowej na terminową, wyłącznie w drodze wypowiedzenia zmieniającego tj. jednostronnego oświadczenia.

Zmiana rodzaju umowy o pracę
Zmiana rodzaju umowy o pracę

piątek, 22 czerwca 2012

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

3 sierpnia 2008 roku weszły w życie zmiany w kodeksie cywilnym pozwalające na przyznanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę rodzinie poszkodowanego, który zmarł w wyniku czynu niedozwolonego. Przepis ten daje możliwość kompensowania krzywd związanych m.in. z cierpieniami psychicznymi po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym. Pieniądze otrzymane przez uprawnionego tytułem zadośćuczynienia mają zrekompensować mu negatywne przeżycia. Wysokość zadośćuczynienia powinna odpowiadać możliwie dokładnie wysokości doznanej szkody, aby doznana szkoda niemajątkowa była w pełni zrekompensowana. 

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

poniedziałek, 18 czerwca 2012

Danina jako koszt

W marcu przypada termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji organu gminy, płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Podatek ten płacony jest również od nieruchomości wynajmowanych. 

Danina jako koszt
Danina jako koszt

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Bezpieczniejszy zakup mieszkania

Od 29 kwietnia br. obowiązują przepisy mające za zadanie ochronić przed nieuczciwymi praktykami osoby decydując się na zakup mieszkania u dewelopera (ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). 

Temu służyć ma m.in. wprowadzony przez ustawę wymóg zawarcia umowę przedwstępnej (zwanej obecnie umową deweloperską) wyłącznie u notariusza. Forma notarialna ma zagwarantować niezmienność zarówno ceny lokalu, jak i innych warunki umowy. Umowa deweloperska jest podstawą wpisu w księdze wieczystej nieruchomości i gwarancją, że deweloper nie sprzeda innej osobie „naszego” mieszkania. 

Bezpieczniejszy zakup mieszkania
Bezpieczniejszy zakup mieszkania

czwartek, 10 maja 2012

Koszty sprawy sądowej

Zanim podejmiemy decyzję o wszczęciu cywilnego postępowania w sądzie powszechnym, warto upewnić się ile będzie nas to kosztowało. Poniżej omówię podstawowe składniki kosztów sprawy sądowej. I tak „sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata”. W praktyce oznacza to najczęściej konieczność uiszczenia 5% wartości przedmiotu sporu, przy czym należna kwota nie może być niższa niż 30 zł oraz wyższa niż 100.000 zł.

Koszty sprawy sądowej
Koszty sprawy sądowej

czwartek, 26 kwietnia 2012

Spadek z zagranicy

W ostatnim czasie europosłowie przyjęli rozporządzenie określające zasady dziedziczenia transgranicznego. W zamyśle nowe przepisy mają ujednolicić uregulowania dotyczące prawa spadkowego w stosunku do osób zamieszkujących poza granicami ojczyzny.

Przyjęte rozporządzenie wprowadza m.in. zasadę, że w sprawach dotyczących dziedziczenia właściwy jest sąd państwa, na terytorium którego mieszkał spadkodawca w chwili śmierci. W praktyce może to oznaczać, że do nieruchomości położonej w Polsce będzie stosowane prawo innego państwa członkowskiego.

Spadek z zagranicy
Spadek z zagranicy

wtorek, 17 kwietnia 2012

Służebność przesyłu

Wiele urządzeń przesyłowych wybudowanych na prywatnych gruntach ma nieuregulowany stan prawny, sytuacja taka doprowadziła w wielu przypadkach do konfliktów między właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami przesyłowymi, które nierzadko swój finał znajdowały przed sądem. Dzięki wejściu w życie nowych przepisów powstała szansa, aby dotychczasową praktykę w tym przedmiocie zmienić.

Służebność przesyłu
Służebność przesyłu

czwartek, 22 marca 2012

Odszkodowanie od gminy za lokatora

W Polsce lawinowo rośnie liczba osób z wyrokami eksmisyjnymi, na gminach zaś ciąży obowiązek zapewnienia lokali socjalnych. W praktyce nawet bogate gminy dysponują jedynie ograniczoną liczbą wolnych lokali socjalnych, mimo modernizacji już istniejących obiektów mieszkalnych, oraz budowy zupełnie nowych budynków z przeznaczeniem na ten cel. To zaś przekłada się na bardzo długie niekiedy nawet kilkuletnie okresy oczekiwania na zastępcze mieszkanie. 

Odszkodowanie od gminy za lokatora
Odszkodowanie od gminy za lokatora

środa, 14 marca 2012

Odszkodowanie za wczasy

Dla każdego z nas urlop to długo wyczekiwany moment, który stanowi elementarną składową higieny psychicznej oraz jest środkiem odnowy somatycznej, a w związku z tym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na nasze zdrowie. Jeżeli więc czas urlopowy chcemy przeznaczyć na zakupioną w biurze podróży wycieczkę, mamy prawo oczekiwać, że organizator wywiąże się w całości z podjętych zobowiązań, a jego świadczenie będzie nacechowane określoną jakością. 

Odszkodowanie za wczasy
Odszkodowanie za wczasy

czwartek, 8 marca 2012

Dziedziczenie składek ZUS

Obowiązujący w naszym kraju system prawny przewiduje możliwość dziedziczenia emerytury, jednakże jest ono mocno zróżnicowane i zależy od tego z jakiego źródła pochodzi świadczenie.

Na wstępie należy podkreślić,  iż środki zgromadzone w pierwszym filarze (składki ZUS) nie podlegają dziedziczeniu po śmierci ubezpieczonego. Przy czym jeżeli współmałżonek ubezpieczonego nie pracuje oraz ukończył pięćdziesiąty rok życia, może otrzymać rentę rodzinną. Z tej samej instytucji korzystają również dzieci zmarłego otrzymując stosowną rentę do momentu ukończenia nauki. 

Dziedziczenie składek ZUS
Dziedziczenie składek ZUS

poniedziałek, 27 lutego 2012

Zwolnienia grupowe

Światowy kryzys finansowy powoli zaczyna wkraczać do polskiego sektora gospodarczego. Specjaliści nie mają wątpliwości, że polska gospodarka zwolni, otwartym pozostaje pytanie, jak duża będzie skala tego zjawiska. Niewątpliwie ten stan rzeczy najmocniej odbije się na rynku pracy i wynagrodzeniach. Przedsiębiorcy w obawie przed zapowiadanym spowolnieniem znacząco zaczęli ograniczać liczbę etatów. Tylko na przestrzeni sierpnia i października ubiegłego roku pracę straciło ponad 16 tysięcy osób. 

Zwolnienia grupowe
Zwolnienia grupowe

środa, 1 lutego 2012

Renta w zamian za dom lub mieszkanie

Na polskim rynku nieruchomości lawinowo przybywa funduszy oferujących dożywotnią rentę hipoteczną. Oferta ta kierowana jest zwykle do seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i są właścicielami nieruchomości. Sprzedając dziś mieszkanie warte 400 tys. zł 65-letni mężczyzna może otrzymywać co miesiąc ok. 700 zł, a kobieta ok. 500 zł, nie tracąc jednocześnie prawa do zamieszkiwania w zajmowanej nieruchomości. Dla seniorów przedstawione kwoty mogą być znaczące. 

Renta w zamian za dom lub mieszkanie
Renta w zamian za dom lub mieszkanie

środa, 18 stycznia 2012

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Statystyki wypadków komunikacyjnych na polskich drogach są alarmujące. Miniony rok zakończył się, jak podaje sejmowa komisja infrastruktury, aż 11-procentowym wzrostem wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji  w ubiegłym roku w wypadkach drogowych ogółem zginęło 4114 osób, wzrosła też liczba wypadków drogowych do 39,4 tysięcy, o 2,5 proc. więcej niż w 2010 roku. 

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych
Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

W myśl art. 442 § 1 k.c. bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym rozpoczyna się od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, tak więc konieczne jest kumulatywne spełnienie dwóch przesłanek. 

Art. 445 k.c. zawierający materialną podstawę roszczenia z tytułu szkody wywołanej czynem niedozwolonym dotyczy uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, a więc szkody na osobie, która inaczej niż szkoda na mieniu, nie stanowi wprost uszczerbku w majątku poszkodowanego, dotyczy ona bowiem zdrowia lub życia poszkodowanego. Pośrednio odbija się ona na jego majątku, wobec zwiększenia wydatków bądź utraty lub zmniejszenia jego zdolności do pracy, ale świadomość szkody oznacza, w tym przypadku, dowiedzenie się o uszczerbku na zdrowiu, który w konsekwencji prowadzi do utraty lub ograniczenia zdolności do pracy.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych