środa, 18 stycznia 2012

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Statystyki wypadków komunikacyjnych na polskich drogach są alarmujące. Miniony rok zakończył się, jak podaje sejmowa komisja infrastruktury, aż 11-procentowym wzrostem wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji  w ubiegłym roku w wypadkach drogowych ogółem zginęło 4114 osób, wzrosła też liczba wypadków drogowych do 39,4 tysięcy, o 2,5 proc. więcej niż w 2010 roku. 

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych
Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Wpływ na rosnąca liczbę wypadków niewątpliwie ma stale pogarszający się stan dróg w naszym kraju, brawura kierujących oraz jazda pod wpływem alkoholu. Wbrew obiegowym opiniom, do najtragiczniejszych w skutkach wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych, na których krzyżuje się ruch pieszy z ruchem pojazdów. Tymczasem, jak pokazują dane Międzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na drogach, najbezpieczniejszymi drogami w Polsce nadal pozostają drogi ekspresowe i autostrady. 

W związku z eskalacją tego zjawiska w ubiegłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z przedstawicielami Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji oraz organizacji pozarządowych rozpoczęło realizację przedsięwzięcia, którego adresatem są osoby pokrzywdzone w wyniku wypadków komunikacyjnych. 

Efektem, którego stała się opracowana w maju ubiegłego roku Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych. Systematyzuje ona informacje odnośnie pomocy na jaką mogą liczyć poszkodowani w przezwyciężeniu traumatycznej sytuacji, jaką bez wątpienia jest zdarzenie komunikacyjne. Dokument zawiera też porady, o jakie świadczenia mogą ubiegać się ofiary wypadków drogowych od ubezpieczycieli.I tak, poszkodowany w wypadku drogowym w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia może żądać całkowitego naprawienia szkody przez właściwy zakład ubezpieczeń w ramach obowiązującej polisy odpowiedzialności cywilnej. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody ubezpieczyciel powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Natomiast, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody zakładu ubezpieczeń odpowiedniej renty. 

Katalog roszczeń zamyka najistotniejsza i budząca największe spory interpretacyjne instytucja, jaką jest zadośćuczynienie. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Kwestią otwartą pozostaje określenie czym jest, tak zwana suma odpowiednia. W praktyce sprowadza się ona do kwotowego przeliczenia doznanego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Sytuacja komplikuję się w przypadku zdarzeń, w skutek których dochodzi do śmierci poszkodowanego. Również w tej sytuacji zastosowanie znajdują przepisy dotyczące zadośćuczynienia. 

Krąg osób uprawnionych z tego tytułu zawężony został przez ustawodawcę wyłącznie do najbliższych członków rodziny. Polskie prawo nie precyzuje, jak wycenić stratę najbliższego członka rodziny. Pomoc jaką mogą otrzymać ofiary wypadków zwykle stanowi długotrwały proces likwidacji szkody, który swój finał nierzadko znajduje w sądzie, stąd niezwykle istotne jest aby przy wyborze pełnomocnika, który będzie nas wspomagał w tej złożonej sytuacji kierować się rozwagą. 

W jaki więc sposób ustrzec się przed nieuczciwymi podmiotami? Pamiętać należy, iż wszelkie umowy wiążące poszkodowanego z pełnomocnikiem winny być zawierane w siedzibie kancelarii, w obecności osoby upoważnionej do zawarcia takiej umowy. Nadto sama treść dokumentu powinna jasno określać zakres czynności podejmowanych przez pełnomocnika wraz z czytelną formą odpłatności za usługę. W przypadku wątpliwości co do zapisów umownych, zawsze przysługuje osobie zlecającej możliwość odstąpienia od umowy w przeciągu dziesięciu dni od jej podpisania. Gwarancję należytej staranności w prowadzeniu spraw odszkodowawczych zawsze zapewnia zawód zaufania publicznego wykonywany przez adwokatów bądź radców prawnych.

Do pobrania: Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych
pobierz

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: