środa, 1 lutego 2012

Renta w zamian za dom lub mieszkanie

Na polskim rynku nieruchomości lawinowo przybywa funduszy oferujących dożywotnią rentę hipoteczną. Oferta ta kierowana jest zwykle do seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i są właścicielami nieruchomości. Sprzedając dziś mieszkanie warte 400 tys. zł 65-letni mężczyzna może otrzymywać co miesiąc ok. 700 zł, a kobieta ok. 500 zł, nie tracąc jednocześnie prawa do zamieszkiwania w zajmowanej nieruchomości. Dla seniorów przedstawione kwoty mogą być znaczące. 

Renta w zamian za dom lub mieszkanie
Renta w zamian za dom lub mieszkanie

Zgodnie z danymi ZUS, w ubiegłym roku wysokość przeciętnej emerytury była na poziomie 1686,7 zł brutto. Warto zauważyć, że w Polsce prawie 100% osób w wieku ponad 65 lat mieszka w nieruchomościach, które nie posiadają obciążonych hipoteką ksiąg wieczystych. Jednakże należy przy tym pamiętać, iż podpisując umowę z funduszem, własność nieruchomości przechodzi na fundusz już w momencie zawarcia takiej umowy. 

Innymi słowy w zamian za nieruchomość senior otrzyma rentę, której wysokości każdorazowo określana będzie w oparciu o rynkową wartości samej nieruchomości. Sytuacja komplikuję się w momencie śmierci osoby, która zawarła umowę o rentę hipoteczną. Spadkobiercy nie mogą liczyć na jakikolwiek udział w sprzedanej nieruchomości, nawet w przypadku, gdy śmierć seniora nastąpiła w krótkim czasie od zawarcia umowy. Nie przysługuje im również prawo do zachowku oraz innych uprawnień wynikających z przepisów prawa spadkowego w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność funduszu. 

Podkreślić  należy, że działalność funduszy nie jest regulowana żadnym odrębnym aktem prawnym, co niekiedy może budzić uzasadnione wątpliwości interpretacyjne i prowadzić do nadużyć. Uzdrowieniem tej sytuacji ma być ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Ma ona regulować problematykę odwróconej hipoteki, jak również renty dożywotniej. Zasadniczą różnicą miedzy powołanymi instytucjami, jest moment przekazania własności nieruchomości. W przypadku hipoteki odwróconej  nieruchomość stanie się własnością banku dopiero po 12 miesiącach od śmierci kredytobiorcy, pod warunkiem że spadkobiercy nie zdecydują się spłacić kredytu zaciągniętego przez seniora. Stanowi to istotne zabezpieczenie przed przejęciem przez bank nieruchomości za bezcen. 

Natomiast, jak już podkreślano w obecnie zawieranych umowach o rentę dożywotnią, prawo do nieruchomości od razu jest przenoszone na fundusz. Ze względu na specyfikę odwróconego kredytu hipotecznego, kredytobiorcy będą zobowiązani do utrzymania nieruchomości w należytym stanie, dokonywać bieżących remontów oraz terminowo dokonywać płatności związanych z czynszem czy podatkiem. Niezbędnym pozostanie ubezpieczenie nieruchomości  od zdarzeń losowych. 

Wyraźnie należy zaakcentować, że odwrócona hipoteka nie jest umową, od której nie można by odstąpić. Nieruchomość, której ona dotyczy, może zostać nawet sprzedana, lecz wówczas trzeba będzie wraz z odsetkami oddać wypłacone dotąd przez bank pieniądze. Nowe przepisy w znacznym stopniu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa związanego z przekazaniem prawa własności do nieruchomości po śmierci seniora w zamian za dożywotne świadczenia pieniężne, również poprzez kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: