poniedziałek, 27 lutego 2012

Zwolnienia grupowe

Światowy kryzys finansowy powoli zaczyna wkraczać do polskiego sektora gospodarczego. Specjaliści nie mają wątpliwości, że polska gospodarka zwolni, otwartym pozostaje pytanie, jak duża będzie skala tego zjawiska. Niewątpliwie ten stan rzeczy najmocniej odbije się na rynku pracy i wynagrodzeniach. Przedsiębiorcy w obawie przed zapowiadanym spowolnieniem znacząco zaczęli ograniczać liczbę etatów. Tylko na przestrzeni sierpnia i października ubiegłego roku pracę straciło ponad 16 tysięcy osób. 

Zwolnienia grupowe
Zwolnienia grupowe

Przedsiębiorcy w różnego rodzaju badaniach ankietowych sygnalizują  gotowość do dalszych zwolnień, jeżeli w najbliższym czasie nie dojdzie do stabilizacji w obrocie rynkowym. Sytuację pogarsza dodatkowo decyzja o podwyższeniu składki rentowej, płaconej przez pracodawców. Jak się szacuje, z tego tytułu budżet miałby zyskać w 2012 roku ok. 7 mld zł. Taka kwota obciąży więc finanse przedsiębiorstw, które już teraz  będą chciały ten ubytek zrekompensować zmniejszając zatrudnienie. 

Redukcja etatów zwykle odbywa się poprzez zwolnienia grupowe, które stanowią najdogodniejszą formę rozwiązania umowy z pracownikiem. Przepisy o zwolnieniach grupowych umożliwiają pracodawcom rozwiązanie w krótkim czasie umów o pracę z większą liczbą pracowników. Rozwiązanie takie jest stosowane w przypadku reorganizacji zakładu pracy oraz związanej z nią likwidacją części stanowisk, gdy brak ku temu przesłanek leżących po stronie pracowników. 

Jednakże i w tym przypadku muszą być spełnione określone przesłanki, aby zwolnienia uznać za skuteczne. Przede wszystkim zwolnienia uważane są za grupowe, jeżeli w przeciągu trzydziestu dni rozwiązane zostaną umowy z dziesięcioma pracownikami, w przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, bądź 10% pracowników jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 100 osób ale nie więcej niż 300. W sytuacji w której pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników, o zwolnieniach  grupowych możemy mówić  gdy pracę utraci 30 pracowników. 

W samej procedurze zwolnień grupowych można wyodrębnić cztery etapy. Pierwszy dotyczy konsultacji pracowniczych w kwestii redukcji etatów. O planowanych zwolnieniach grupowych pracodawca jest zobowiązany poinformować związki zawodowe. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe, uprawnienia tych organizacji przysługują przedstawicielom pracowników. Związki zawodowe bądź przedstawiciele pracowników mają 20 dni na zawarcie porozumienia z pracodawcą, które stanowi drugi etap procedury zwolnień grupowych. W porozumieniu określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. W przypadku gdy do takiego porozumienia nie dojdzie, pracodawca samodzielnie określa regulamin dotyczący zwolnień grupowych. 

Kolejny etap związany jest z powiadomieniem przez pracodawcę urzędu pracy. Takie powiadomienie pracodawca dokonuje dwukrotnie, przed zawarciem porozumienia ze związkami oraz po dokonanych uzgodnieniach. Ostatni etap stanowi sam fakt dokonania zwolnienia grupowego. Wskazać należy, iż zwolnienie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni od powiadomienia urzędu pracy. W przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów dotyczących zwolnień grupowych, pracownikom może przysługiwać w zależności od sytuacji prawo uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, roszczenie do przywrócenia do pracy bądź zapłaty odszkodowania.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: