czwartek, 22 marca 2012

Odszkodowanie od gminy za lokatora

W Polsce lawinowo rośnie liczba osób z wyrokami eksmisyjnymi, na gminach zaś ciąży obowiązek zapewnienia lokali socjalnych. W praktyce nawet bogate gminy dysponują jedynie ograniczoną liczbą wolnych lokali socjalnych, mimo modernizacji już istniejących obiektów mieszkalnych, oraz budowy zupełnie nowych budynków z przeznaczeniem na ten cel. To zaś przekłada się na bardzo długie niekiedy nawet kilkuletnie okresy oczekiwania na zastępcze mieszkanie. 

Odszkodowanie od gminy za lokatora
Odszkodowanie od gminy za lokatora

O ile przepisy szczególną ochroną otaczały osoby uprawnione do lokalu socjalnego, o tyle interesy prawne właścicieli nieruchomości tylko w niewielkim stopniu znajdowały odzwierciedlenie w obowiązującym systemie prawnym. I tak, uchylony już art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, stanowił, że w przypadku nie wywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu zastępczego, właścicielowi przysługiwało roszczenie odszkodowawcze do gminy. Odpowiadać ono miało różnicy w wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu przedmiotowego lokalu, a odszkodowaniem, do którego płacenia jest zobowiązany były lokator, jeżeli osoba ta nadal zamieszkuje w lokalu właściciela. 

Jednocześnie bez znaczenia pozostawał fakt, iż lokator zajmujący lokal bez tytułu prawnego, nie czynił zadość zobowiązaniu do uiszczenia stosownego odszkodowania. Osoby takie zwykle nie posiadały majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie roszczenia, gminy zaś poprzez zapłatę niewielkich kwot na rzecz właścicieli, ograniczały swoją aktywność w pozyskiwaniu lokali socjalnych. 

Impulsem do zmian absurdalnych przepisów stało się orzecznictwo wypracowane przez Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny, który uznał cytowany art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów za niezgodny z konstytucją. W zamian za to wprowadzono do ustawy art. 18 ust. 5, który stanowi, iż w przypadku nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 kc.


W myśl powołanego artykułu „za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”. Roszczenie wobec gminy na mocy obowiązujących przepisów ma charakter samodzielny i uzupełniający, w związku z czym właściciel ma prawo dochodzenia dwóch roszczeń odszkodowawczych. Od osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego za używanie lokalu, bądź od gminy odszkodowania w pełnej wysokości. Jeżeli więc gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej, właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości czynszu jaki mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: