środa, 14 marca 2012

Odszkodowanie za wczasy

Dla każdego z nas urlop to długo wyczekiwany moment, który stanowi elementarną składową higieny psychicznej oraz jest środkiem odnowy somatycznej, a w związku z tym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na nasze zdrowie. Jeżeli więc czas urlopowy chcemy przeznaczyć na zakupioną w biurze podróży wycieczkę, mamy prawo oczekiwać, że organizator wywiąże się w całości z podjętych zobowiązań, a jego świadczenie będzie nacechowane określoną jakością. 

Odszkodowanie za wczasy
Odszkodowanie za wczasy

W przypadku nieprawidłowego wykonania umowy klient powinien otrzymać odszkodowanie w formie rekompensaty. W tym celu jeszcze w trakcie pobytu turystycznego musimy dokonać reklamacji na piśmie uwzględniającą wszelkie niezgodne z umową okoliczności. Na organizatorze zaś spoczywa obowiązek pisemnego ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni. A w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Brak reakcji ze strony biura w wyżej zakreślonych terminach oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

Podstawą wszelkich żądań może stanowić art. 11a Ustawy o usługach turystycznych, zgodnie z którym organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Z pomocą przychodzą nam również przepisy kodeksu cywilnego, w myśl których „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Nadto „dłużnik odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób którym wykonanie zobowiązania powierza”. 

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy ukształtowana została na zasadzie domniemania winy organizatora. Innymi słowy to nie klient musi udowadniać winę biura turystycznego, lecz to sam organizator, aby zwolnić się z odpowiedzialności musi udowodnić, że prawidłowo wykonał usługę. Choć co do zasady przepisy przewidują możliwość dochodzenia naprawienia wyłącznie szkody majątkowej (zwrot kwoty poniesionej na wyjazd), to jednak na gruncie prawa turystycznego orzecznictwo dopuściło możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za szkody niematerialne (tj. zmarnowanego urlopu ujętego jako nasze negatywne następstwa w sferze psychiki). 

Sąd Najwyższy podjął uchwałę wprowadzającą zasadę, iż urlop i wypoczynek są dobrem samym w sobie, a utrata przyjemności czerpanej z wakacji daje podstawę do żądania zadośćuczynienia. Jednakże kwestie związane z wysokością takiego odszkodowania każdorazowo uzależnione będą od decyzji sądu, który w tym zakresie nie jest związany żadnymi zasadami, co do wyliczenia kwotowego zadośćuczynienia.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: