czwartek, 26 kwietnia 2012

Spadek z zagranicy

W ostatnim czasie europosłowie przyjęli rozporządzenie określające zasady dziedziczenia transgranicznego. W zamyśle nowe przepisy mają ujednolicić uregulowania dotyczące prawa spadkowego w stosunku do osób zamieszkujących poza granicami ojczyzny.

Przyjęte rozporządzenie wprowadza m.in. zasadę, że w sprawach dotyczących dziedziczenia właściwy jest sąd państwa, na terytorium którego mieszkał spadkodawca w chwili śmierci. W praktyce może to oznaczać, że do nieruchomości położonej w Polsce będzie stosowane prawo innego państwa członkowskiego.

Spadek z zagranicy
Spadek z zagranicy

O ile, w przypadku państw kontynentalnych systemy prawne są zbliżone, o tyle problem pojawia się, gdy trzeba będzie stosować prawo brytyjskie oparte na systemie anglosaskim. Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego nowe przepisy w żadnym razie nie usprawnią kwestii związanych z dziedziczeniem. Obecnie obowiązujące przepisy i tak w znacznej mierze są niezrozumiałe i budzą szereg kontrowersji. Teraz dodatkowo w skutek nowych regulacji spodziewać można się rozbieżności również w samym orzecznictwie. Nie można przecież wykluczyć sytuacji, w której przepis obcego ustawodawca będzie kolidował z polskimi zapisami odnoszącymi się do zachowku czy ograniczenia podziału. 

Nadto, nowa regulacja pozostawia możliwość wyboru osobie zamieszkałej zagranicą prawa regulującego całość jej spraw spadkowych, czyli możliwość stosowania prawa ojczystego zamiast prawa państwa ostatniego pobytu. Naturalnie wybór musi być potwierdzony stosownymi zapisami w testamencie. To rodzi kolejne wątpliwości interpretacyjne. W takim przypadku ostatnie zdanie będzie miał sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy. Kierując się wolą zmarłego, interesem zapisobiorców oraz wierzycieli może przekazać rozpoznanie sprawy do sądu państwa pochodzenia spadkodawcy. 

Jedynym pocieszeniem w tej sytuacji jest fakt, że wszystkie kraje członkowskie przyjmą te same zasady transgranicznego prawa spadkowego. Jednakże w obliczu niepewności, co do jego skuteczności, stanowi to marne pocieszenie.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: