wtorek, 17 kwietnia 2012

Służebność przesyłu

Wiele urządzeń przesyłowych wybudowanych na prywatnych gruntach ma nieuregulowany stan prawny, sytuacja taka doprowadziła w wielu przypadkach do konfliktów między właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami przesyłowymi, które nierzadko swój finał znajdowały przed sądem. Dzięki wejściu w życie nowych przepisów powstała szansa, aby dotychczasową praktykę w tym przedmiocie zmienić.

Służebność przesyłu
Służebność przesyłu

Ustawą z dnia 30.05.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2008 roku, zostało wprowadzone nowe ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu. Instytucja ta rozstrzyga problemy związane z przeprowadzaniem przez nieruchomości urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, oraz innych urządzeń podobnych i ma na celu uregulowanie stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia znajdują się lub będą się znajdować.

Zatem służebność przesyłu umożliwia przedsiębiorcą przesyłowym przeprowadzenie linii przesyłowych przez nie należącą do niego nieruchomości. Warunkiem jest porozumienie pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem gruntu, który odpłatnie bądź nieodpłatnie pozwoli na inwestycję, takie oświadczenie winno być sporządzone w formie aktu notarialnego. Należy przy tym podkreślić, iż za każde zajęcie terenu przez firmy przesyłowe, powodujące obniżenie jakości, funkcjonalności i wartości gruntu poprzez montowania słupów energetycznych lub innych urządzeń przesyłowych, związane jest z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz właściciela gruntu, niezależnie od ustanowionej służebności. 

Ustanowienie samej służebności opiera się wyłącznie na porozumieniu stron, nie jest więc możliwe dokonanie takiej czynności w drodze oświadczenia woli tylko samego właściciela nieruchomości, w przypadku gdy przedsiębiorca przesyłowy nie wyraża zgody na takie ustalenie. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ustawienie służebności przesyłu, zarówno przedsiębiorca przesyłowy jak i właściciel nieruchomości mogą dochodzić swego roszczenia na drodze sądowej z zastosowaniem trybu postępowania nieprocesowego. W związku pojawieniem się takiej możliwości, ustawodawca wskazał, że przepisy dotyczące trybu postępowania w sprawach o ustanowienie służebności drogi koniecznej są odpowiednio stosowane w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu. 

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu składa się do Sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć:
  • odpis aktualny z księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe:
  • mapkę geodezyjną;
  • pismo skierowane przez właściciela nieruchomości do przedsiębiorstwa przesyłowego;
  • pismo, w którym przedsiębiorca przesyłowy odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu; 

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Tu chodzi raczej o uzyskanie wynagrodzenia na bezumowne korzystanie i za służebność przesyłu. Odszkodowanie będzie przysługiwać, gdy powstanie szkoda związana z przesyłem.