czwartek, 10 maja 2012

Koszty sprawy sądowej

Zanim podejmiemy decyzję o wszczęciu cywilnego postępowania w sądzie powszechnym, warto upewnić się ile będzie nas to kosztowało. Poniżej omówię podstawowe składniki kosztów sprawy sądowej. I tak „sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata”. W praktyce oznacza to najczęściej konieczność uiszczenia 5% wartości przedmiotu sporu, przy czym należna kwota nie może być niższa niż 30 zł oraz wyższa niż 100.000 zł.

Koszty sprawy sądowej
Koszty sprawy sądowej

Opłaty sądowe stosunkowe, czyli określane procentowo, odnoszą się zwykle do spraw, w których powód domaga się zapłaty określonej sumy pieniężnej. Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku stałych opłat sądowych, gdzie już na wstępie musimy liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej określonej kwotowo, zgonie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wynoszącej od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. Istnieją jednakże sytuacje, w których pisma inicjujące postępowania sądowe są wolne od opłat sądowych, ogniskują się one głownie wokół zagadnień związanych z prawem pracy oraz ubezpieczeń społecznych. 

Kolejny wyjątek stanowią sytuacje, w których sąd na nasz wniosek zwalnia nas z konieczności dokonania stosownych opłat sądowych. Odnosi się to do osób, które nie mogą ponieść tego typu wydatków. W tym przypadku to na stronie spoczywa obowiązek wykazania, że sytuacja materialna nie pozwala jej na dokonanie stosownej opłaty.


Korzystając z usług fachowego pełnomocnika, czyli adwokata bądź radcy prawnego, musimy liczyć się z koniecznością dokonania kolejnego wydatku. Wynagrodzenie pełnomocnika uzależnione jest zwykle od uzgodnienia czynionego między stronami. Jednakże często pełnomocnicy odwołują się do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 

Stawki minimalne określone przez powołane rozporządzenie wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
  1. do 500 zł – 60 zł,
  2. powyżej 500 zł do 1.000 zł – 180 zł,
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł,
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł,
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł,
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł,
  7. powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Niezwykle istotnym składnikiem kosztów postępowania cywilnego są koszty związane z powołaniem biegłych sądowych. W zależności od czasu poświęconego na wydanie opinii oraz nakładu pracy, wynagrodzenie biegłego może wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Sąd widząc konieczność zabezpieczenia wynagrodzenia dla biegłego, może żądać od strony dokonania zaliczki na poczet przyszłego kosztu, sięgającej niekiedy 100% szacowanego wynagrodzenia dla biegłego. 

Jak widać z powyższej specyfikacji, koszty związane z postępowaniem cywilnym mogą być naprawdę wysokie. Dodatkowo „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”.

Trzeba mieć również na uwadze, że dokonana przeze mnie analiza dotyka wyłącznie wybranych aspektów związanych z kosztami sądowymi i nie może być traktowana jako zupełna.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: