poniedziałek, 18 czerwca 2012

Danina jako koszt

W marcu przypada termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji organu gminy, płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Podatek ten płacony jest również od nieruchomości wynajmowanych. 

Danina jako koszt
Danina jako koszt

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazany podatek staje się kosztem uzyskania przychodów. Podkreślenia wymaga fakt, że kosztem będzie każdy wydatek, który został poniesiony w celu uzyskania przychodów albo też w celu zabezpieczenia źródła przychodów, chyba że już sama ustawa taki wydatek z kosztów wyłącza. I tak, art. 23 powołanej ustawy stanowi, że do kosztów nie zalicza się podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn, tym samym wszelkie inne podatki mogą być kosztem, a dokładnie rzecz ujmując, kosztami pośrednimi, nie związanymi bezpośrednio z przychodem. 

Kosztem stają się w momencie ich poniesienia. Stąd niezwykle istotne jest aby należycie udokumentować taki wydatek. W tym celu należy zachować dowód potwierdzający zapłatę należnego podatku. Tym samym dokumenty dotyczące bieżących płatności związanych z podatkiem od nieruchomości winny być odpowiednio długo przechowywane, tj. przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zapłaciliśmy podatek. 

Drugim niezwykle istotnym dokumentem jest decyzja organu gminy określająca wysokość podatku od nieruchomości i terminy płatności. Możliwość ujęcia zapłaconego podatku po stronie kosztów dotyczy wyłącznie podatników rozliczających się na podstawie skali PIT. Takiej możliwości pozbawieni są podatnicy którzy za formę opodatkowania przyjęli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym, że w takiej sytuacji podatek płacony jest od przychodu, nie ma potrzeby ustalania kosztów. 

Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku opłat związanych z wieczystym użytkowaniem gruntu. W tym miejscu należy przypomnieć, że osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: