czwartek, 26 lipca 2012

Odpowiedzialność hotelu za skradziony bagaż

Niebawem rozpocznie się długo oczekiwany okres urlopowy, zanim jednak wybierzemy się na wymarzone wakacje warto dowiedzieć się, jakie przysługują nam prawa w przypadku, gdy nasz bagaż zostanie uszkodzony lub skradziony z hotelowego pokoju. I tak zgodnie z art. 846 § 1 k.c. utrzymujący się zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu.

Odpowiedzialność hotelu za skradziony bagaż
Odpowiedzialność hotelu za skradziony bagaż

czwartek, 19 lipca 2012

Stalking - uporczywe, złośliwe nękanie

W polskim kodeksie karnym stalking zdefiniowany jest jako uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia. Stalking jest często powiązany z czynami karalnymi tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Najczęściej stalking przybiera określone formy zachowań w postaci śledzenia ofiary, osaczania jej i ciągłego powtarzającego się nagabywania. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą zagrażać życiu ofiary. 

I tak obowiązujący od czerwca ubiegłego roku przepis stanowi: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega ten kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej”. Jeżeli natomiast następstwem tych czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Stalking - uporczywe, złośliwe nękanie
Stalking - uporczywe, złośliwe nękanie

wtorek, 3 lipca 2012

Zmiana rodzaju umowy o pracę

Umowa o pracę na czas nieokreślony stanowi niewątpliwie gwarancję bezpieczeństwa i stabilizacji stosunku pracy. Taka forma zatrudnienia zapewnia najdalej idącą ochronę, stąd też zmiana rodzaju umowy nie może zostać dokonana w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Zgonie z przepisami kodeksu pracy wypowiedzenie zmieniające odwołuje się wyłącznie do warunków pracy, określających jej wymiar, miejsce wykonywania czy też warunki wynagrodzenia. Rodzaj samej umowy nie jest objęty tym katalogiem. Tym samym za niezgodne z prawem należy uznać takie praktyki pracodawców, które zmierzają do zmiany rodzaju umowy o pracę z bezterminowej na terminową, wyłącznie w drodze wypowiedzenia zmieniającego tj. jednostronnego oświadczenia.

Zmiana rodzaju umowy o pracę
Zmiana rodzaju umowy o pracę