czwartek, 26 lipca 2012

Odpowiedzialność hotelu za skradziony bagaż

Niebawem rozpocznie się długo oczekiwany okres urlopowy, zanim jednak wybierzemy się na wymarzone wakacje warto dowiedzieć się, jakie przysługują nam prawa w przypadku, gdy nasz bagaż zostanie uszkodzony lub skradziony z hotelowego pokoju. I tak zgodnie z art. 846 § 1 k.c. utrzymujący się zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu.

Odpowiedzialność hotelu za skradziony bagaż
Odpowiedzialność hotelu za skradziony bagaż

Z punktu widzenia tak ujętej odpowiedzialności istotne jest ustalenie zakresu pojęcia „zakładu”. W istocie chodzi o zakład prowadzony w celach zarobkowych, czyli w sposób profesjonalny i odpłatnie. Bez znaczenia jest więc, pod jaką nazwą prowadzona jest ta działalność, może to być pensjonat, pokój gościnny, sanatorium, motel. Natomiast schroniska młodzieżowe, pola biwakowe, kempingi nie są uznawane za zakłady hotelarskie, w związku z czym w tych przypadkach nie może być mowy o odpowiedzialności utrzymującego taki zakład za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z takiego zakładu. 

Wyjaśnienia wymaga również pojęcie „rzeczy wniesionej”. Rzeczą wniesioną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w tym hotelu lub podobnym zakładzie. Za rzeczy wniesione uważa się również takie, które znajdują się poza nim, wystarczy że została ona powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.

Odpowiedzialność zakładu obejmuje utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu. Będzie to zatem nie tylko osoba, która zawarła umowę z zakładem lecz również ta, która dopiero zamierza ją zawrzeć a ponadto osoba, która jest np. klientem baru hotelowego, kasyna lub innych ogólnodostępnych części zakładu. 

Podkreślenia wymaga fakt, że odpowiedzialność hotelarzy kształtuje się na zasadzie ryzyka, to zaś oznacza w praktyce, że nie mogą się oni uchylić od odpowiedzialności poprzez oświadczenie, że za szkody nie odpowiadają. Takie zastrzeżenia nie wywołują skutków prawnych, co potwierdza redakcja art. 846, który stanowi, że wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przez umowę lub ogłoszenie nie ma skutku prawnego. Przy czym należy pamiętać, iż to na gościu hotelowym spoczywa obowiązek wykazania, że faktycznie posiadał rzecz, która została utracona oraz co istotne, że utracona lub uszkodzona rzecz była „rzeczą wniesioną”.

Zakład może uwolnić się odpowiedzialności w sytuacji, gdy zaistniała szkoda wyniknie z właściwości rzeczy wniesionej. Podobnie, gdy do szkody dojdzie na skutek siły wyższej albo gdy powstanie ona w efekcie wyłącznie winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła lub była u niego zatrudniona albo go odwiedziła. 

Roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu wygasa, jeżeli poszkodowany po otrzymaniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej niezwłocznie utrzymującego zakład. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: