wtorek, 3 lipca 2012

Zmiana rodzaju umowy o pracę

Umowa o pracę na czas nieokreślony stanowi niewątpliwie gwarancję bezpieczeństwa i stabilizacji stosunku pracy. Taka forma zatrudnienia zapewnia najdalej idącą ochronę, stąd też zmiana rodzaju umowy nie może zostać dokonana w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Zgonie z przepisami kodeksu pracy wypowiedzenie zmieniające odwołuje się wyłącznie do warunków pracy, określających jej wymiar, miejsce wykonywania czy też warunki wynagrodzenia. Rodzaj samej umowy nie jest objęty tym katalogiem. Tym samym za niezgodne z prawem należy uznać takie praktyki pracodawców, które zmierzają do zmiany rodzaju umowy o pracę z bezterminowej na terminową, wyłącznie w drodze wypowiedzenia zmieniającego tj. jednostronnego oświadczenia.

Zmiana rodzaju umowy o pracę
Zmiana rodzaju umowy o pracę

Obserwowane na rynku pracy zmiany wyraźnie wskazują na obecną w tym sektorze dynamikę zawierania umów z pracownikami na czas określony. W dobie kryzysu finansowego taka forma zatrudnienia daje możliwość szybkiej reakcji ze strony pracodawcy na zmieniające się warunki gospodarcze, często jednak odbywa się to kosztem pracowników.

Wypowiedzenie zmieniające odnoszące się do możliwości zmiany rodzaju umowy o pracę może być uznane jedynie jako oferta zmiany rodzaju umowy. Przy czym odmowa przyjęcia oferty ze strony pracownika, będzie skutkować tym, że umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem przewidzianego w niej okresu wypowiedzenia. Podkreślenia wymaga fakt, iż odmowa przyjęcia oferty, poza wyżej wymienionym rygorem, powoduje że pracownik traci możliwość dowodzenia, że wypowiedzenie było nieuzasadnione.

Pamiętać przy tym należy że wypowiedzenie zmieniające odnoszące się do zmiany rodzaju umowy o pracę, mimo że jest niedopuszczalne, wywołuje określone w nim skutki prawne. Innymi słowy powoduję zmianę rodzaju umowy z bezterminowej na terminową. W takiej sytuacji jedyną drogą uchylenia skutków tej czynności jest postępowanie sądowe.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: