piątek, 24 sierpnia 2012

Nierzetelny fachowiec? Masz swoje prawa!

Każdy z nas korzysta z usług fachowców, często jednak wykonawca usługi - bywa symbolem źle wykonanej pracy, niechlujstwa, nieterminowości. Jednak bez niektórych usług trudno wyobrazić sobie nasze codzienne życie. Trudno też wyobrazić sobie, że ktoś chciałby zamówić usługę, nie zabezpieczając jak najlepiej swojego interesu. Jak zadbać o ten interes?

Nierzetelny fachowiec? Masz swoje prawa!
Nierzetelny fachowiec? Masz swoje prawa!

Gdy umawiamy się z fachowcem i zlecamy mu remont naszego domu czy mieszkania, zawieramy z nim umowę o dzieło (nawet gdy nie spisujemy jej na piśmie). Znajdą do niej zatem zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Przyjmujący zamówienie ma wykonać oznaczone dzieło, a zlecający ma zapłacić wynagrodzenie. Podstawowe znaczenie ma tu pojęcie dzieła. W odróżnieniu od umowy zlecenia, wykonanie dzieła polega nie na samym tylko prowadzeniu działalności, a na doprowadzeniu do oznaczonego rezultatu. Ten rezultat powinien być określony w umowie. Choć do swej ważności nie wymaga formy pisemnej, lepiej dla własnego bezpieczeństwa ją przygotować, co ma kolosalne znaczenie dla ewentualnego dowodzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy. Określamy w niej strony, czyli zlecającego prace i przyjmującego je, wskazujemy też, na czym mają one polegać, wyznaczamy również termin ich wykonania.

Praktyka wskazuje, że zlecający najczęściej zapomina o ochronie swojej pozycji przy zawieraniu umów o dzieło, takich jak remont mieszkania. Udowadnianie treści umowy ustnej jest niezwykle utrudnione, a dodatkowo pociąga za sobą niebezpieczeństwo, że sąd nie da wiary stanowisku zlecającego w tym zakresie, bo bardziej wiarygodnie wypadnie przyjmujący, który przecież co do zasady wie więcej o dziele, jest fachowcem w danej dziedzinie. 

Dziełem mogą być wykonywane prace remontowo-budowlane. Jeśli coś pójdzie przy nich nie tak, tzn. fachowiec nie dotrzyma terminu albo wykona prace inaczej, niż się z nim umawialiśmy, mamy prawo zachować się w sposób określony w przepisach kodeksu cywilnego. 

I tak jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, możemy bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Natomiast, jeżeli w trakcie wykonywania dzieła zauważymy, że przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, możemy wezwać go do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 

Najbezpieczniejszym sposobem wezwania będzie skierowanie do fachowca pisma. Wtedy wykażemy, że spełniliśmy swój obowiązek wezwania i ewentualnie, że w wyznaczonym terminie fachowiec nie uczynił zadość wezwaniu. W takim przypadku - po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - możemy od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

To ostanie oznacza, że całkowite koszty poprawienia dzieła, ewentualnie jego dokończenia poniesie fachowiec, który nie był w stanie wykonać dzieła stosownie do zawartej umowy. Jeśli dostarczyliśmy materiał do wykonania dzieła (np. kupiliśmy farby, glazurę, panele na podłogę), możemy żądać wydania rozpoczętego dzieła i zwrotu materiału. Mamy także prawo żądać pokrycia wydatków koniecznych do usunięcia wadliwości. Co więcej, możemy je potrącić z wynagrodzenia należnego fachowcowi. 

W sytuacji gdy wykonane już dzieło ma wady, możemy żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmiemy naprawy. Zasada wezwania pisemnego ma zastosowanie także w tym przypadku.  Fachowiec może odmówić naprawy, tylko wtedy, gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów. 

Jeżeli natomiast wady dzieła usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, możemy od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli natomiast wady nie są istotne, możemy żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w wyznaczonym przez nas terminie. 

Uprawnienia dotyczące reklamowania dzieła już po jego wykonaniu wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy przedmiot umowy o dzieło został nam wydany. Ważne jest, aby pamiętać, iż mamy obowiązek zawiadomić fachowca o wykrytych wadach dzieła w ciągu miesiąca od dnia ich wykrycia, a w przypadku, gdy zbadanie rezultatu prac profesjonalisty jest przyjęte w danych stosunkach jako zasada, w ciągu miesiąca, w którym przy zachowaniu należytej staranności, wady mogły być wykryte.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: