czwartek, 2 sierpnia 2012

Zagraniczne wakacje z dzieckiem

26 czerwca 2012 roku straciły ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców. Wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy będą musiały posiadać własny dokument podróży. Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje z dzieckiem, należy mieć przy sobie jego dowód osobisty lub paszport. Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen i to w sytuacji, gdy zezwalają na to przepisy tych krajów.

Zagraniczne wakacje z dzieckiem
Zagraniczne wakacje z dzieckiem

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Od tego dnia dzieci muszą podróżować z własnym dokumentem. Może to być: paszport biometryczny, paszport tymczasowy lub dowód osobisty. Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniło, że – biorąc pod uwagę rozpoczynające się wakacje, dołoży wszelkich starań, aby produkcja dokumentów paszportowych dla osób, których wpisy w paszportach rodziców tracą ważność, była jak najszybsza. Dodatkowo przed podróżą do krajów nienależących do UE powinniśmy sprawdzić, czy wymagają one od Polaków posiadania wizy i jaka jest procedura jej uzyskania, a także jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport. 

Wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Wydanie paszportu osobie małoletniej następuje na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, po złożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i wniesieniu należnej opłaty. Należy przy tym pamiętać, iż obecność dziecka do 18 roku życia jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niego paszportu. Natomiast odbioru paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych a obecność osoby małoletniej przy odbiorze paszportu w tym przypadku nie jest wymagana. Dziecko w wieku do pięciu lat również musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu biometrycznego. 

Sam wniosek może być złożony przez jednego z rodziców, jeżeli dostarczy on pisemną zgodę drugiego rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka – własnoręczność podpisu rodzica musi być potwierdzona notarialnie lub przez organ paszportowy. Jeśli do złożenia wniosku uprawniony jest tylko jeden rodzic, przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka przedkłada on odpowiednie dokumenty to potwierdzające, np. orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica. 

W wypadku podróży po krajach strefy Schengen można, zamiast paszportu, wyrobić dziecku dowód osobisty. O dowód osobisty należy wystąpić do gminy, w której jesteśmy zameldowani. W wypadku dzieci poniżej 13. roku życia zgodę na wydanie dowodu muszą wyrazić oboje rodzice. Jeśli dziecko jest starsze, wystarczy zgoda jednego z rodziców. W obu wypadkach rodzic bądź rodzice muszą stawić się osobiście wraz z dzieckiem, okazując do wglądu własne dowody osobiste.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: