wtorek, 18 września 2012

Grupa producentów rolnych

Podstawową ideą powstawiania grup producentów rolnych jest wspólne działanie, dzięki któremu można sprostać wyzwaniom opartej na zasadzie konkurencji gospodarki rynkowej. Rolnicy zyskują możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a tym samym wyższych i stabilniejszych dochodów poprzez lepsze planowanie produkcji i dostosowanie jej do potrzeb odbiorców pod względem jakości, ilości i asortymentu z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony środowiska na wszystkich etapach produkcji, obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwie, osiągnięte przez wspólne zakupy środków do produkcji, wspólne wykorzystanie sprzętu, przygotowywanie produktów do handlu oraz organizację ich sprzedaży oraz co istotne, lepszy dostęp do informacji, w tym możliwość uzyskania znacznej pomocy finansowej.

Grupa producentów rolnych
Grupa producentów rolnych

Istnienie grup producentów rolnych ma bardzo głęboki i zasadniczy sens, bo w naszych warunkach jest to jedyny sposób zwiększania koncentracji podaży. Grupie dysponującej już określonym potencjałem produkcyjnym łatwiej jest negocjować korzystne warunki sprzedaży, choćby dlatego, że jej istnienie eliminuje pośredników między producentem a odbiorcą. Zgodnie z przepisami ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, grupa działa jako przedsiębiorca (prowadzi działalność gospodarczą), posiadający osobowość prawną. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. 

Do najczęściej wybieranych form działalności gospodarczej, prowadzonych przez grupy producentów rolnych należą: spółdzielnia, spółka z o.o., zrzeszenie oraz stowarzyszenie. Grupa producentów składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanymi "członkami grupy", z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Zapis ten automatycznie determinuje minimalną liczbę członków grupy do 5 osób w spółce z o.o. W celu umożliwienia finansowego wsparcia przewidziana jest pomoc dla grup producentów rolnych na założenie oraz prowadzenie działalności administracyjnej i inwestycyjnej. 

I tak, zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów. Jednak zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, wsparcie to może zostać również przeznaczone na cele inwestycyjne, a wysokość samej kwoty, która może zostać przeznaczona na inwestycje, zależy od decyzji samej grupy. Grupa producentów rolnych chcąca skorzystać z pomocy finansowej, w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę grupy, powinna złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w oddziałach regionalnych ARiMR.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: