poniedziałek, 24 września 2012

Zasiłek rodzinny

1 września 2012 rozpoczął się nabór wniosków na zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Świadczenia są nieco wyższe niż dotychczas, wzrosło także kryterium dochodowe uprawniające do nich. Wprawdzie okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2012r., warto jednak przygotować się do niego już teraz.

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny

Zasiłek oraz dodatki do niego, to pomoc finansowa dla rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej, ma ona na celu częściowe pokrywacie kosztów wynikających z utrzymania dziecka. Na pieniądze mogą liczyć rodzice dziecka bądź jeden z rodziców, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka oraz osoba pełnoletnia uczącą się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko pobiera naukę w szkole, okres ten ulega przedłużeniu, do ukończenia przez dziecko 21 roku życia. Świadczenie przysługuje również dziecku które kontynuuje naukę w szkole wyższej, ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i nie ukończyło 24 roku życia. W przypadku osoby uczącej się, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli osoba ta uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Nie otrzymamy zasiłku, jeśli dziecko wstąpi w związek małżeński,  przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w ośrodku wychowawczym, domu pomocy społecznej) lub w rodzinie zastępczej oraz gdy ma prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. Zasiłku nie otrzyma także samotny rodzic lub opiekun, jeśli dziecko nie ma orzeczonych alimentów. Świadczeń rodzinnych, co do zasady nie można pobierać w sytuacji, gdy któremuś z członków rodziny przyznano już takie świadczenie za granicą.

W okresie zasiłkowym 2012/2013 zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 77 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 106 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 115 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać natomiast kwoty 539 zł w stosunku miesięcznym.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wówczas zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł.

Niezależnie od kwoty kryterium podstawowego, istnieje możliwość przyznania świadczenia przy zastosowaniu podwyższonego kryterium dochodowego, które w okresie zasiłkowym 2012/2013, tj. trwającym od dnia 2012-11-01 do 2013-10-31, wynosi odpowiednio 616 zł albo 700 zł. W tym przypadku obowiązuje jednak zasada, że warunkowe przyznanie przysługuje, jeżeli rodzina pobierała zasiłek w poprzednim okresie zasiłkowym. Dodatkowo należy pamiętać, iż w przypadku przekroczenia kryterium podstawowego przy ustalaniu prawa do świadczenia na kolejny okres zasiłkowy, świadczenie nie będzie już przysługiwało.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: