poniedziałek, 26 listopada 2012

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?

Zdarza się czasami, że zarówno najemca, jak i wynajmujący mieszkanie są niezadowoleni z działań drugiej strony. W takich przypadkach warto wiedzieć, w jakim trybie może nastąpić wypowiedzenie umowy najmu mieszkania.

Posiadanie takiej wiedzy jest niezwykle istotne jeszcze przed podpisaniem dokumentu dotyczącego wynajmu mieszkania. Polskie prawo reguluje tę kwestię dość dokładnie, chociaż nie wszystko jest w pełni zrozumiałe. W polskim prawodawstwie kwestię najmu mieszkań reguluje przede wszystkim ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że poza tymi przepisami istnieje jeszcze kilka innych aktów prawnych doprecyzowujących sytuację najemcy i wynajmującego w poszczególnych przypadkach.

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?

poniedziałek, 12 listopada 2012

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

W mojej praktyce często spotykam się z zapytaniem dotyczącym możliwości przekształcenia wieczystego prawa do nieruchomości w prawo własności. Jeszcze do zeszłego roku było to rozwiązanie jak najbardziej korzystne, dzięki możliwości uzyskania ogromnych upustów sięgających 90 procent.

Zanim przejdziemy do zalet i wad omawianej czynności warto przybliżyć pojęcie prawa użytkowania wieczystego. Użytkowanie wieczyste jest w swej treści mocno zbliżone do prawa własności, umożliwia korzystanie z nieruchomości w sposób jaki to czyni właściciel, czyli możemy je zbywać, nabywać, dziedziczyć. Najistotniejsza różnica sprowadza się do...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

poniedziałek, 5 listopada 2012

Bezpłatna opieka medyczna - ale dla kogo?

Prawo do opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo przysługuje osobom, które posiadają powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy osób, które na podstawie ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych, mają prawo do świadczeń zdrowotnych. Są to przede wszystkim osoby ubezpieczone obowiązkowo - czyli pracownicy, członkowie ich rodzin, studenci, uczniowie, emeryci i renciści, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy.

Bezpłatna opieka medyczna - ale dla kogo?
Bezpłatna opieka medyczna - ale dla kogo?