poniedziałek, 5 listopada 2012

Bezpłatna opieka medyczna - ale dla kogo?

Prawo do opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo przysługuje osobom, które posiadają powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy osób, które na podstawie ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych, mają prawo do świadczeń zdrowotnych. Są to przede wszystkim osoby ubezpieczone obowiązkowo - czyli pracownicy, członkowie ich rodzin, studenci, uczniowie, emeryci i renciści, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy.

Bezpłatna opieka medyczna - ale dla kogo?
Bezpłatna opieka medyczna - ale dla kogo?

Nadto przepisy ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawniają do tego osoby ubezpieczone dobrowolnie. Z takiej formy ubezpieczenia korzystać mogą np. pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym. Ponadto ze świadczeń publicznej służby zdrowia mogą korzystać też członkowie rodziny osoby ubezpieczonej. Chodzi tu przede wszystkim o jej dzieci i dzieci przysposobione ale także o potomstwo małżonka czy wnuki. Wszystkie dzieci mogą leczyć się bezpłatnie do ukończenia 18 roku życia. Ale jeśli ktoś jest studentem może korzystać z bezpłatnej opieki do ukończenia 26 lat. Ponadto jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności opiekunowie mogą go leczyć bezpłatnie bez ograniczeń jego wieku.

W szczególnych przypadkach z usług publicznej służby zdrowia korzystają też osoby nie ubezpieczone. Jest to każda kobieta w ciąży przez całe dziewięć miesięcy stanu błogosławionego oraz sześć tygodni połogu. Faktu tego nie zmienia brak ubezpieczenia, wynikający z braku zatrudnienia lub zatrudnienia, nie obejmującego ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie będzie w przypadku opieki zdrowotnej, udzielanej dzieciom do 18 roku życia oraz osobom spełniającym kryterium dochodowe do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej. Osoby, które pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, również mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Przysługuje ono jednak tylko w okresie, w którym korzystają oni ze wspomnianej pomocy materialnej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej nie przepada wraz z wygaśnięciem obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, np. w sytuacji nieprzedłużenia umowy o pracę. Trwa ono zazwyczaj jeszcze przez pewien okres od tego zdarzenia. Wynika to z potrzeby zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej tak, by pacjenci z dnia na dzień nie byli pozbawieni uprawnień do bezpłatnego leczenia. I tak w przypadku ustania stosunku pracy prawo do świadczeń obowiązuje do 30 dni od tego zdarzenia. Dotyczy to również przedsiębiorców. Jednak w tym przypadku termin ten liczy się od dnia zakończenia prowadzenia działalności.

Z trzydziestodniowego terminu korzystać mogą również osoby zatrudnione, które pozostają na urlopie bezpłatnym oraz osoby bezrobotne w terminie liczonym od dnia utraty statusu bezrobotnego. Prawo do świadczeń przysługuje również osobom, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, bądź zostały skreślone z listy studentów lub uczniów. Mogą one korzystać ze świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych, w okresie do 4 miesięcy od ukończenia nauki lub skreślenia z listy. Natomiast w przypadku osób, które ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej nie jest ograniczone żadnym terminem i przysługuje przez pełen okres trwania postępowania o ich przyznanie.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: