poniedziałek, 12 listopada 2012

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

W mojej praktyce często spotykam się z zapytaniem dotyczącym możliwości przekształcenia wieczystego prawa do nieruchomości w prawo własności. Jeszcze do zeszłego roku było to rozwiązanie jak najbardziej korzystne, dzięki możliwości uzyskania ogromnych upustów sięgających 90 procent.

Zanim przejdziemy do zalet i wad omawianej czynności warto przybliżyć pojęcie prawa użytkowania wieczystego. Użytkowanie wieczyste jest w swej treści mocno zbliżone do prawa własności, umożliwia korzystanie z nieruchomości w sposób jaki to czyni właściciel, czyli możemy je zbywać, nabywać, dziedziczyć. Najistotniejsza różnica sprowadza się do...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Najistotniejsza różnica sprowadza się do faktu, iż w księdze wieczystej jako właściciel figuruje Skarb Państwa bądź Gmina, a to bezpośrednio wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów opłat za wieczyste użytkowanie takiego gruntu.

Czy zatem opłacalne jest przekształcanie użytkowania we własność? Tu możemy spojrzeć na to dwojako. Z jednej strony należy pamiętać, iż uzyskanie prawa własności nie zwalania nas z opłat, które i tak musimy stale ponosić, a za samo przekształcenie musimy zapłacić i to nie mało. Z drugiej zaś strony, uwalniamy się od niepewnych stawek za użytkowanie wieczyste. Roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 1 % (gdy grunt jest przeznaczony na cele mieszkaniowe) lub 3 % (cele komercyjne).

Co roku miasta podnoszą różnym grupom użytkowników wieczystych roczne opłaty. Zlecają bowiem biegłym rzeczoznawcom wycenę gruntów i na tej podstawie aktualizują wysokość opłaty wieczystej za dany grunt. Jeżeli ostatnia wycena była kilka lat temu, to biorąc pod uwagę obserwowany stały wzrost cen, danina również zostanie podniesiona.

Wielu użytkowników wieczystych chętnie wykupiłoby grunt na własność, by uniknąć w przyszłości niespodzianki w postaci rekordowych podwyżek opłat. Stawki podatku od nieruchomości, który płacą właściciele, nie rosną tak znacząco i są niższe. Kwestią otwartą pozostaje, czy stać nas będzie na uiszczenie opłaty za wykup nieruchomości stanowiącej różnicę między wartością prawą własności i użytkowania wieczystego pomniejszoną o ewentualne upusty?

Co ważne, możemy się ubiegać o rozłożenie opłaty za przekształcenie na raty, na okres spłaty od dziesięciu do dwudziestu lat. Jeżeli należność zostanie rozłożona na raty, będzie ustanowiona hipoteka przymusowa.

Istnieją również wyłączenia od zasady odpłatnego przekształcenia prawa. Niektórzy mogą dokonać przekształcenia użytkowania wieczystego we własność za darmo. Przywilej taki zyskały osoby fizyczne (ich następcy prawni) lub spółdzielnie mieszkaniowe - będący użytkownikami wieczystymi 13 października 2005 r., jeżeli prawo to uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przyjęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 r.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: