piątek, 28 grudnia 2012

Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?

Zobowiązanie do zapłaty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych nie powstaje z mocy prawa (jak to się dzieje np. w podatku od czynności cywilnoprawnych czy PIT), czyli automatycznie po nabyciu nieruchomości.

Ustala je gmina, a właściwie wójt (burmistrz lub prezydenta miasta), który jest w tym przypadku organem podatkowym. Musi jednak wiedzieć, że zaszły okoliczności uzasadniające powstanie w konkretnym przypadku obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Do poinformowania go o tym w terminie 14-dniowym, służy informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona przez nas na formularzu według wzoru ustalonego w danej gminie.

Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?
Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Refakturowanie usług

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględniając skargę kasacyjną fiskusa w sprawie dotyczącej refakturowania uznał, że w przypadku refakturowania usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, datą powstania obowiązku podatkowego (a więc i datą sprzedaży) jest data faktycznego (pierwotnego) wykonania tych usług, a nie data wystawienia refaktury.

Tym samym potwierdził, iż co do zasady, momentem powstania obowiązku podatkowego przy odsprzedaży usługi jest chwila jej wykonania. Refakturowanie nie jest bowiem odrębną czynnością. Niewątpliwie założenie to nabierze szczególnego znaczenia po planowanej przez Ministerstwo Finansów na przyszły rok zmianie przepisów, która spowoduje, że w każdym niemal przypadku obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi.

Refakturowanie usług
Refakturowanie usług

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Nadpłacona opłata za kartę pojazdu


Zostałem kiedyś poproszony o udzielenie porady prawnej w przedmiocie zwrotu nadpłaconej opłaty za kartę pojazdu w sytuacji, gdy sąd administracyjny stwierdził bezskuteczność czynności starosty dotyczącej odmowy jej wypłaty.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 stycznia 2006 r. stwierdził niekonstytucyjność przepisu § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości UE w postanowieniu z 10 grudnia 2007 r. słusznie dopatrzył się w tej samej regulacji naruszenia prawa wspólnotowego. Opłata pobierana za wydanie karty pojazdu dla samochodów używanych sprowadzonych do Polski miała bowiem cechy ukrytego podatku importowego, którego wprowadzenie naruszało swobodę przepływu towarów.

Nadpłacona opłata za kartę pojazdu
Nadpłacona opłata za kartę pojazdu