piątek, 28 grudnia 2012

Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?

Zobowiązanie do zapłaty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych nie powstaje z mocy prawa (jak to się dzieje np. w podatku od czynności cywilnoprawnych czy PIT), czyli automatycznie po nabyciu nieruchomości.

Ustala je gmina, a właściwie wójt (burmistrz lub prezydenta miasta), który jest w tym przypadku organem podatkowym. Musi jednak wiedzieć, że zaszły okoliczności uzasadniające powstanie w konkretnym przypadku obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Do poinformowania go o tym w terminie 14-dniowym, służy informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona przez nas na formularzu według wzoru ustalonego w danej gminie.

Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?
Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?

Tymczasem ten, kto nie dopełni w terminie obowiązku zgłoszenia i jednocześnie nie zapłaci podatku, naraża się na odpowiedzialność karną skarbową. Za nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji grozi grzywna, a niekiedy nawet pozbawienie wolności.

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości zawsze wtedy, gdy są właścicielami nieruchomości, jej użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami samoistnymi (którzy władają nieruchomością tak, jakby przysługiwała im jej własność). Niekiedy podatnikami stają się też posiadacze zależni, czyli np. najemcy czy dzierżawcy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Takie okoliczności powstają, gdy dochodzi do zakupu nieruchomości, otrzymania jej w drodze spadku lub darowizny czy też zajęcia gruntów rolnych na zabudowę mieszkaniową. Inaczej jest tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z wybudowaniem nowego obiektu. Wtedy obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.

Od kiedy zatem biegnie 14-dniowy termin na zgłoszenie? Od dnia sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży, darowizny, uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy decyzji o zmianie klasyfikacji gruntów np. z rolnych na mieszkaniowe. W przypadku, gdy na działce został zbudowany dom, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od uzyskania zgody na jego użytkowanie.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają zarówno grunty, jak i budynki lub ich części, ale stanowią one oddzielne przedmioty opodatkowania. Jeśli zatem nabyty grunt ma być w przyszłości zabudowany, to najpierw trzeba zgłosić do opodatkowania grunt, a po wybudowaniu - budynek.

Są też sytuacje, gdy na jednej nieruchomości zastosowanie znajdą dwa różne podatki. Jeśli grunt jest użytkiem rolnym lub lasem, nie zgłasza się go do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, lecz rolnym lub leśnym. Podatek rolny dotyczy jednak tylko gruntu, nie można go rozszerzać na zabudowania. Gdy więc na działce rolnej wybudowany zostanie dom mieszkalny w ramach tzw. zabudowy zagrodowej, to trzeba go zgłosić do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zwolnione od tego podatku dotyczy bowiem budynków gospodarczych i to tylko wtedy, gdy położone są na gruntach gospodarstw rolnych i służą wyłącznie działalności rolniczej. Mieszczuch, który kupił siedlisko i zamienił stodołę na garaż dla swego auta nie uniknie więc podatku od nieruchomości.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

Czy istnieje jakaś możliwość upewnienia się, że taka deklaracja została złożona?

ms pisze...

Zapytac w Urzedzie?

monia pisze...

a jeżeli takie budynki na działce 10 arowej kupi rolnik, który już ma 2,5ha czy będzie musiał zapłacić podatek jak od nieruchomości?