poniedziałek, 17 grudnia 2012

Refakturowanie usług

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględniając skargę kasacyjną fiskusa w sprawie dotyczącej refakturowania uznał, że w przypadku refakturowania usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, datą powstania obowiązku podatkowego (a więc i datą sprzedaży) jest data faktycznego (pierwotnego) wykonania tych usług, a nie data wystawienia refaktury.

Tym samym potwierdził, iż co do zasady, momentem powstania obowiązku podatkowego przy odsprzedaży usługi jest chwila jej wykonania. Refakturowanie nie jest bowiem odrębną czynnością. Niewątpliwie założenie to nabierze szczególnego znaczenia po planowanej przez Ministerstwo Finansów na przyszły rok zmianie przepisów, która spowoduje, że w każdym niemal przypadku obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi.

Refakturowanie usług
Refakturowanie usług

Samo pojęcie refakturowania ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT 1 kwietnia 2011 roku, dokonując  jednocześnie implementacji art. 28 dyrektywy 112 Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Stanowi on,  że w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług. Przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W przepisie tym na potrzeby ustawy o VAT ustanowiono pewną fikcję prawną, a mianowicie taką, iż podatnik, choć nie bierze udziału w świadczeniu usługi, traktuje się, jak by je sam wyświadczył. Podmiot refakturujący powinien dostosować wszelkie zasady opodatkowania do tych, jakie obowiązują rzeczywistego usługodawcę. Tak jakby od początku usługa była wyświadczona przez refakturującego.

Problem pojawia się oczywiście w przypadku usług, które były faktycznie wykonywane wiele miesięcy przed wystawieniem refaktury, a dla których obowiązek podatkowy powstaje nie na zasadach ogólnych, ale z chwilą wystawienia faktury. Trzeba bowiem pamiętać, że ustawa o VAT przewiduje też szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego i wiąże go np. z wystawieniem faktury.

Wówczas w miejsce słowa „faktura" należy podstawić „refaktura". Niemniej NSA potwierdził, że jeśli obowiązek podatkowy przy danej usłudze powstaje na zasadach ogólnych, przy refakturowaniu należy go skorelować z pierwotnym wykonaniem tej usługi. Należałoby więc uznać, że w takich przypadkach refaktura jest notorycznie wystawiana po terminie, a więc obowiązek podatkowy powstaje nie z chwilą wystawienia refaktury, ale 7 dnia od wykonania usługi. To zaś, rodzi konieczność częstego dokonywania korekt deklaracji.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

1 komentarz:

biuroradom pisze...

"Zmiany, zmiany, zmiany." :D