wtorek, 10 grudnia 2013

Przepisy ustawy śmieciowej dot. opłat niezgodne z Konstytucją

28 listopada 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest art. 6k ustawy śmieciowej w zakresie, w jakim pozwala gminom samodzielne ustalać stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stwierdzając że prawodawca zobowiązany jest wyznaczyć granice, w jakich rada gminy może realizować kompetencję do ustalania opłaty lokalnej.

W szczególności granicę taką może stanowić ustawowe określenie stawek maksymalnych opłaty. Art. 6k ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nie zawiera jednak takiej regulacji, przez co narusza konstytucyjny standard wynikający z art. 84 i art. 217 konstytucji.

Przepisy ustawy śmieciowej dot. opłat niezgodne z Konstytucją
Przepisy ustawy śmieciowej dot. opłat niezgodne z Konstytucją

środa, 27 listopada 2013

Wymarzone, własne M (ustawa „Mieszkanie dla młodych”)

Od stycznia 2014 r. kupujący swoje pierwsze mieszkanie będą mogli liczyć na pomoc państwa. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę Mieszkanie dla Młodych, która zakłada pomoc państwa młodym osobom w zakupie pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego.

Pomoc będzie polegać na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, będą mogły dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu.

Wymarzone, własne M (ustawa „Mieszkanie dla młodych”)
Wymarzone, własne M (ustawa „Mieszkanie dla młodych”)

piątek, 15 listopada 2013

Kara więzienia już nie dla nietrzeźwych rowerzystów

Pijani rowerzyści nie będą już karani więzieniem, to jednak nie oznacza ich bezkarności. 17 października Prezydent podpisał obszerną zmianę kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw wprowadzającą zmiany w zakresie przepisów dotyczących nietrzeźwych rowerzystów.

Dotychczas podstawą odpowiedzialności był art. 178a § 2 Kodeksu karnego. Zgodne z nim każdy, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niemechaniczny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pijani rowerzyści nie będą już karani więzieniem
Pijani rowerzyści nie będą już karani więzieniem.

wtorek, 29 października 2013

Spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa

Przepis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną, będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.

Można zatem przyjąć, że w zakresie zarządu nieruchomością wspólną reżim wynikający z ustawy o własności nieruchomości, kształtuje swe prawa i obowiązki odpowiednio do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa
Spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa.

poniedziałek, 28 października 2013

Długi spadkowe - będą zmiany?

Kontynuowane są prace na nad poselskim projektem zmian w Kodeksie cywilnym, dotyczącym odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.

Celem nowej regulacji jest zmiana przepisów dotyczących ustawowych skutków braku oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku w taki sposób, aby brak owego oświadczenia powodował skutek ustawowy w postaci przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc ograniczającego odpowiedzialność spadkobiercy tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, a nie jak to ma miejsce obecnie przyjęcia prostego, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe tj. zarówno mieniem spadkowym jak i mieniem własnym.

Długi spadkowe - będą zmiany?
Długi spadkowe - będą zmiany?

środa, 2 października 2013

Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014)

Rodzice i opiekunowie dzieci będący w trudnej sytuacji majątkowej mogą już starać się o pomoc, wnioski do zasiłków rodzinnych na okres 2013/2014 są wydawane i przyjmowane od dnia 1 września 2013 r.

Tak ważny dla wielu polskich rodzin zasiłek w 2014 roku będzie wyglądał jednak nieco inaczej. Od 1 listopada 2014 r. podwyższeniu ulega kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczenia. Obecnie wynosi ono 539,00 zł. Kwota ta będzie obowiązywała do 31 października 2014 r. Od listopada 2014 r. wzrośnie do 574,00 zł.

Zmiany w zasiłku rodzinnym w 2014 roku (kryteria dochodowe, wysokość zasiłku, dodatki).
Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014)

Najchętniej czytane (wrzesień 2013)


Najchętniej czytane (sierpień 2013)
Najchętniej czytane (wrzesień 2013)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu wrześniu 2013 to:

1. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
2. Ile może dorobić emeryt lub rencista?
3. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
4. Danina jako koszt.
5. Jednoosobowa spółka z o.o.

piątek, 20 września 2013

Podatek od gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Wydawać by się mogło, że w świetle tego przepisu wszystkie grunty znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Podatek od gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy
Podatek od gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy

poniedziałek, 2 września 2013

Kryzysowe prawo pracy

Dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy


W piątek, 23 sierpnia, weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy. Zmienione przepisy pozwolą firmom na dostosowanie czasu pracy pracowników do aktualnego poziomu zamówień w zakładzie pracy.

Zmianie ulegną przede wszystkim regulacje prawne określające tryb przedłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy, oraz zasady stosowania w zakładzie pracy ruchomego czasu pracy, a także tryb wprowadzania takiej organizacji czasu pracy w zakładzie pracy.

Kryzysowe prawo pracy - dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy
Kryzysowe prawo pracy:
dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy

Najchętniej czytane (sierpień 2013)


Najchętniej czytane (sierpień 2013)
Najchętniej czytane (sierpień 2013)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu sierpniu 2013 to:

1. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
2. Ile może dorobić emeryt lub rencista?
3. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
4. Darowizna a scheda spadkowa.
5. Jednoosobowa spółka z o.o.

wtorek, 13 sierpnia 2013

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Informacja dla podatnika


„Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania”.

Przepis ten, w jakim wywołuje on skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tak orzekł w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny.

Informacja dla podatnika - bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
Informacja dla podatnika:
Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

wtorek, 30 lipca 2013

Naruszone prawo współwłaściciela

Z definicji współwłasności zawartej w kodeksie cywilnym wynika, że ten stosunek prawnorzeczowy ma trzy podstawowe cechy: jedność przedmiotu, wielość podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa.

Określenie, że w wypadku współwłasności prawo własności przysługuje kilku osobom niepodzielnie, oznacza, iż pomimo istnienia takiej współwłasności rzecz nie jest podzielona i żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje wyłączne prawo do fizycznie określonej części rzeczy; przeciwnie, każdy ze współwłaścicieli ma jednakowe prawo do całej rzeczy, ograniczone jedynie takim samym prawem innych współwłaścicieli. Zbieg uprawnień kilku osób do jednego przedmiotu rodzi w praktyce wiele problemów i sporów.

Naruszone prawo współwłaściciela (współwłasność, współposiadanie, współkorzystanie)
Naruszone prawo współwłaściciela
(współwłasność, współposiadanie, współkorzystanie)

środa, 24 lipca 2013

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów 

jest zgodny z Konstytucją.


Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, że 75 proc. podatek, jaki muszą płacić osoby, którym skarbówka przypisze posiadanie majątku sfinansowanego z nieujawnionych źródeł przychodów lub z przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, jest zgodny z konstytucją.

W skardze konstytucyjnej przedstawiono szereg zarzutów dotyczących niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów o podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje kary, bądź środka karnego, w szczególności w postaci przepadku mienia.

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł zgodny z Konstytucją
Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł zgodny z Konstytucją

poniedziałek, 22 lipca 2013

Informacja dla fiskusa

Zgodnie z ogólną zasadą, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce mają obowiązek uiszczania podatku dochodowego od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, a więc także od dochodów za pracę wykonywaną za granicą (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Obowiązek podatkowy w zakresie dochodów za pracę wykonywaną za granicą należy rozpatrywać zarówno w świetle postanowień umów międzynarodowych, w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Polskę, jak i przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązek podatkowy w zakresie dochodów za pracę za granicą (Niemcy)
Obowiązek podatkowy w zakresie dochodów za pracę za granicą (Niemcy)

poniedziałek, 8 lipca 2013

Umowa o dożywocie opodatkowana

Ten, kto przed upływem pięciu lat od kupienia mieszkania, chce je oddać najbliższym w zamian za opiekę w ramach umowy dożywocia, musi zapłacić podatek dochodowy uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Podstawową funkcją umowy dożywocia jest funkcja alimentacyjna. Przy czym funkcja ta nie wynika z więzów pokrewieństwa, czy powinowactwa, opiera się ona bowiem na umowie jako źródle powstania pomiędzy jej stronami więzi typowych dla stosunków alimentacyjnych. Wskazanie to jest o tyle istotne, że w przypadku stosunków alimentacyjnych, regulowanych przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie można w ogóle mówić o ich ekwiwalentności.

Umowa o dożywocie opodatkowana (umowa dożywocia, podatek dochodowy)
Umowa o dożywocie opodatkowana (umowa dożywocia, podatek dochodowy)

Najchętniej czytane (czerwiec 2013)


Najchętniej czytane (czerwiec 2013)
Najchętniej czytane (czerwiec 2013)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu czerwcu 2013 to:

1. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
2. Ile może dorobić emeryt lub rencista?
3. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
4. Jednoosobowa spółka z o.o.
5. Stwierdzenie nieważności decyzji.

wtorek, 25 czerwca 2013

Polisa, tylko po co?

Odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie jego wartości, nadmierne przeciąganie procedury poprzedzającej  wypłatę świadczeń dla poszkodowanych, a w skrajnych przypadkach nie respektowanie prawomocnych wyroków sądów, które nakazują wypłatę odszkodowań, m.in. na takie problemy napotykają klienci towarzystw ubezpieczeniowych, działających w Polsce.

Coraz częstsze konflikty towarzystw ubezpieczeniowych z ich klientami mają swoje odzwierciedlenie także w postaci lawinowego wzrostu liczby skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych. Tylko w I kwartale 2013 roku Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 4396 pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Polisa, tylko po co? - odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie jego wartości.
Polisa, tylko po co?
Odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie jego wartości.

piątek, 21 czerwca 2013

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów, w praktyce polega  na tym, że ubezpieczyciel naprawia zamiast ubezpieczającego albo ubezpieczonego, określone w umowie ubezpieczenia szkody wyrządzone osobom trzecim, jeżeli wobec nich odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczającego albo ubezpieczonego wyznacza co do zasady, akcesoryjny w stosunku do tej odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela - zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny
Odpowiedzialność ubezpieczyciela - zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny

poniedziałek, 10 czerwca 2013

Czego nie może spółdzielnia mieszkaniowa?

Wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową, na podstawie przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane, bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności, wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej (tak NSA w uchwale z 2012 r).

Podstawowe znaczenie w kształtowaniu systemu zarządu nieruchomością wspólną, której współwłaścicielką jest spółdzielnia mieszkaniowa, stanowi przepis przesądzający, że zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni.

Czego nie może spółdzielnia mieszkaniowa?
Czego nie może spółdzielnia mieszkaniowa?

piątek, 31 maja 2013

Darowizna a scheda spadkowa

Przepisy normujące instytucję zaliczenia darowizn na schedy spadkowe nawiązują zasadniczo do swego pierwowzoru, tj. do regulacji zamieszczonych w przepisach Prawa spadkowego z 1946 r.

W ówczesnym stanie prawnym instytucję tą określono jako „wyrównanie przysporzeń”. Wyrównanie przysporzeń mogło być dokonane tylko w związku z działem spadku. Tym samym sąd w postępowaniu działowym rozstrzygał również o wyrównaniu przysporzeń. Przyjmowano także, że wyrównań sąd dokonuje z urzędu. Nie był konieczny w tym względzie stosowny wniosek spadkobiercy, gdyż wystarczające było przytoczenie okoliczności, z których by wynikało, że zachodzą przesłanki do wyrównania.

Darowizna a scheda spadkowa
Darowizna a scheda spadkowa

czwartek, 23 maja 2013

Weksel - trasowany, własny, zupełny, "in blanco"

Weksel jest dokumentem sporządzonym w formie przewidzianej przez prawo, zawierającym bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie sumy pieniężnej, w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę lub inną osobę przez niego wskazaną, którego egzekucja wyposażona jest w specjalny rygor.

Weksel można również pojmować jako papier wartościowy, gdyż stanowi on materialny wyraz określonego prawa majątkowego i potwierdza zobowiązania osób, które go podpisały. Zatem złożenie podpisu na wekslu stanowi samodzielną podstawę i przyczynę powstania zobowiązania wekslowego, ściśle związanego z dokumentem weksla.

Weksel - trasowany, własny, zupełny, "in blanco", gwarancyjny, kaucyjny, depozytowy
Weksel - trasowany, własny,  zupełny, "in blanco", gwarancyjny, kaucyjny

poniedziałek, 13 maja 2013

Ulga odsetkowa (inwestycje mieszkaniowe)

Ustawodawca, likwidując z dniem 1 stycznia 2002 r. większość ulg mieszkaniowych, wprowadził jednocześnie nową ulgę, związaną ze spłacaniem kredytu zaciągniętego pod inwestycje mieszkaniowe.

Ulga ta uprawniała do odliczenia od dochodu spłacanych odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych tj. na budowę budynku, wniesienie wkładu budowlanego, wkładu do spółdzielni, zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od dewelopera oraz nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne.

Ulga odsetkowa (kredyt na inwestycje mieszkaniowe)
Ulga odsetkowa (kredyt na inwestycje mieszkaniowe)

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kiedy ZUS musi płacić?

Osoba, która przez zmianę przepisów straciła szansę na świadczenie wcześniejsze czy pomostowe, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego może uzyskać dodatkowe pieniądze w ramach zadośćuczynienia.

Utratę przywileju przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ma, chociaż częściowo, wynagrodzić ustawa o emeryturach pomostowych wprowadzająca rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury.

Kiedy ZUS musi płacić (emerytura pomostowa, zadośćuczynienie, rekompensata)?
Kiedy ZUS musi płacić (emerytura pomostowa, rekompensata)? 

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Jednoosobowa spółka z o.o.

Powszechnym staje się powoływanie w obrocie gospodarczym jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywana jest nie tylko przez małych i średnich przedsiębiorców, lecz także coraz powszechniej przez międzynarodowe firmy, które nowe projekty realizują za pośrednictwem przez siebie kontrolowanych spółek celowych, chroniąc inne aktywa.

Jednoosobowa spółka z o.o.
Jednoosobowa spółka z o.o.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Ile może dorobić emeryt lub rencista?

Każdy rencista czy emeryt ma prawo legalnie i bez konsekwencji zmniejszenia lub zawieszenia swoich świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzyskiwać dodatkowe dochody.

Jeśli jednak uzyskują oni przychód z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, muszą się liczyć z istniejącymi ograniczeniami limitów przychodów. Ich przekroczenie skutkuje zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia.

Ile może dorobić emeryt lub rencista?
Ile może dorobić emeryt lub rencista?

środa, 3 kwietnia 2013

Jak podwyższyć emeryturę?

Przyznana emerytura wcześniejsza, osobie urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949r., obliczona według dotychczasowych zasad, może ulec ponownemu ustaleniu przez zmianę podstawy jej wymiaru lub przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych.

Przepisy nie przewidują jednak możliwości podwyższenia emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego wyłącznie w oparciu o samoistne stanowienie zakładu. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje więc wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Jak podwyższyć emeryturę?
Jak podwyższyć emeryturę?

poniedziałek, 25 marca 2013

Podatek od niepodzielonego zysku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą), w tym w spółkę komandytową.

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, pozostaje ona podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Podatek od niepodzielonego zysku
Podatek od niepodzielonego zysku

poniedziałek, 18 marca 2013

Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

17 maja 2011 r. weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Ustawa znajduje zastosowanie do ściśle określonej grupy funkcjonariuszy publicznych, którzy dopuścili się rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu władzy publicznej. Zasady dotyczące odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego zostały ujęte w art. 5 powołanej ustawy.

Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

poniedziałek, 11 marca 2013

ZUS: RMUA - po nowemu

Zmiany w zasadach wydania informacji o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przewidują dla przedsiębiorcy, możliwość wystawiania druku ZUS RMUA tylko raz w roku.

Raz na miesiąc będą wydawać go tylko na wniosek pracownika. Nowelizacja przepisów wprowadziła zniesienie uciążliwego dla przedsiębiorców i pracowników obowiązku comiesięcznego wydawania druku ZUS RMUA.

ZUS: RMUA - po nowemu
ZUS: RMUA - po nowemu

poniedziałek, 4 marca 2013

Stwierdzenie nieważności decyzji

W sytuacji, gdy wydana przez organ decyzja dotknięta jest istotną wadą, strona może skorzystać z instytucji stwierdzenia nieważności decyzji.

Pozwala ona na wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji nieprawidłowej, która pomimo swoich wad wywołuje skutki prawne. Za nieważne mogą być uznane wszystkie decyzje administracyjne, a także postanowienia, na które służy zażalenie, postanowienia, które zostały wydane w wyniku złożenia zażalenia, postanowienia w sprawie zatwierdzenia ugody oraz postanowienia stwierdzające niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminu do jego wniesienia.

Stwierdzenie nieważności decyzji
Stwierdzenie nieważności decyzji

Najchętniej czytane (luty 2013)


Najchętniej czytane (luty 2013)
Najchętniej czytane (luty 2013)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu lutym 2013 to:

1. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.
3. Służebność przesyłu.
4. Dziedziczenie składek ZUS.
5. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.

poniedziałek, 25 lutego 2013

Zwolnienia lekarskie na celowniku


Rząd planuje rewolucyjne zmiany dotyczące zasad wystawiania i przekazywania online elektronicznych potwierdzeń niezdolności do pracy.

Przekonuje, że takie rozwiązanie spowoduje oszczędności nie tylko związane z likwidacją papierowych bloczków zwolnień ZUS ZLA, lecz także co istotne, ograniczy wypłatę świadczeń osobom zdrowym, korzystającym z pozostających w sprzeczności  ze stanem faktycznym zwolnień.

Zwolnienia lekarskie na celowniku
Zwolnienia lekarskie na celowniku

poniedziałek, 18 lutego 2013

Majątek konkubencki


Konkubinat istnieje, gdy dwoje ludzi utrzymuje ze sobą więź psychiczną, fizyczną i gospodarczą, przede wszystkim zaś, gdy para ze sobą mieszka, jednak mimo tego z różnych względów nie decydują się oni na małżeństwo, bądź istnieją przeszkody, aby taki związek sformalizować.

Warto pamiętać, że z prawnego punktu widzenia tego typu związki nie są chronione tak, jak jest w przypadku związków małżeńskich, dlatego też konkubentów nie obejmują te same zasady dziedziczenia.

Majątek konkubencki
Majątek konkubencki

poniedziałek, 11 lutego 2013

Schengen nie dla polskich pacjentów

Do 25 października 2013 r. kraje UE mają czas na wdrożenie do swoich porządków prawnych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Duże zmiany czekają nie tylko polskich, ale i europejskich pacjentów, którzy na równych prawach mają  korzystać z usług nie tylko publicznych, ale i komercyjnych szpitali i przychodni w całej Europie.

Schengen nie dla polskich pacjentów
Schengen nie dla polskich pacjentów

wtorek, 5 lutego 2013

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

W okresie świąteczno-noworocznym wzrasta liczba osób podróżujących poza granice naszego kraju. W głównej mierze są to wyjazdy do rodziny, wycieczki sylwestrowe bądź wyjazdy w celu aktywnego wypoczynku zimowego. Szczególnie  w tym czasie nie wolno zapomnieć, iż wyjeżdżając za granicę powinniśmy przed wyjazdem zgromadzić dokumentację, która będzie dowodem na to, że jesteśmy ubezpieczeni w naszym rodzimym kraju.

Niewątpliwie stanowi to gwarancję bezpieczeństwa w przypadku, gdyby coś nam się stało za granicą i chcielibyśmy skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

poniedziałek, 28 stycznia 2013

PIT - tylko jaki?

Jak co roku Ministerstwo Finansów podało, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy muszą złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym.

Zeznanie to składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, czyli za rok 2012, nie później niż 30 kwietnia 2013 r. Dniem rozpoczynającym składanie zeznań podatkowych za 2012 r. jest 1 stycznia 2013 r. Odmiennie natomiast kształtuje się sytuacja podatników, którzy rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, tu czas do złożenia zeznania podatkowego upływa z końcem stycznia 2013r.

PIT - tylko jaki?
PIT - tylko jaki?

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Spadek bez podatku

Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn przewiduje, że wymienieni w nim podatnicy są zwolnieni od podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli zgłoszą to nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie termin 6 miesięcy, przy czym termin określony ustawą zmieniającą stosuje się w przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2008 r.

Stanowi to znaczne udogodnienie dla podatników w odniesieniu do obowiązującego wcześniej przepisu, który zakładał termin 1-misięczny dla dokonania wspomnianej czynności.

Spadek bez podatku
Spadek bez podatku

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Dług wobec ZUS już nie taki straszny (abolicja)

Ponad 400 tys. przedsiębiorców z Polski będzie mogło złożyć do ZUS-u wniosek o abolicję. 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z nieopłaconych składek prowadzących własną działalność gospodarczą.

Powołana ustawa o powszechnym umorzeniu zaległych składek ZUS, zwana potocznie abolicyjną, przewiduje możliwość umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom.

Dług wobec ZUS już nie taki straszny (abolicja)
Dług wobec ZUS już nie taki straszny (abolicja)

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym

Wpisy w księdze wieczystej powinny odpowiadać rzeczywistości. Czasami jednak księga wieczysta nie oddaje wiernie rzeczywistości. Przyczyn takiej rozbieżności może być wiele. Może to być błąd sądu lub notariusza, nieważność zawartej wcześniej umowy, późne odnalezienie testamentu, zaniechanie uprawnionego i tym podobne sytuacje.

Powodują one, że wpis w księdze wieczystej nie odzwierciedla rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości czy wręcz wprowadza w błąd. Księgi wieczyste prowadzi się przede wszystkim w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Stanowią one gwarancję pewności obrotu na rynku nieruchomości. W przypadku niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym, pierwszeństwo ma treść ujawnionych wpisów.

Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym
Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym