poniedziałek, 28 stycznia 2013

PIT - tylko jaki?

Jak co roku Ministerstwo Finansów podało, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy muszą złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym.

Zeznanie to składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, czyli za rok 2012, nie później niż 30 kwietnia 2013 r. Dniem rozpoczynającym składanie zeznań podatkowych za 2012 r. jest 1 stycznia 2013 r. Odmiennie natomiast kształtuje się sytuacja podatników, którzy rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, tu czas do złożenia zeznania podatkowego upływa z końcem stycznia 2013r.

PIT - tylko jaki?
PIT - tylko jaki?

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Spadek bez podatku

Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn przewiduje, że wymienieni w nim podatnicy są zwolnieni od podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli zgłoszą to nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie termin 6 miesięcy, przy czym termin określony ustawą zmieniającą stosuje się w przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2008 r.

Stanowi to znaczne udogodnienie dla podatników w odniesieniu do obowiązującego wcześniej przepisu, który zakładał termin 1-misięczny dla dokonania wspomnianej czynności.

Spadek bez podatku
Spadek bez podatku

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Dług wobec ZUS już nie taki straszny (abolicja)

Ponad 400 tys. przedsiębiorców z Polski będzie mogło złożyć do ZUS-u wniosek o abolicję. 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z nieopłaconych składek prowadzących własną działalność gospodarczą.

Powołana ustawa o powszechnym umorzeniu zaległych składek ZUS, zwana potocznie abolicyjną, przewiduje możliwość umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom.

Dług wobec ZUS już nie taki straszny (abolicja)
Dług wobec ZUS już nie taki straszny (abolicja)

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym

Wpisy w księdze wieczystej powinny odpowiadać rzeczywistości. Czasami jednak księga wieczysta nie oddaje wiernie rzeczywistości. Przyczyn takiej rozbieżności może być wiele. Może to być błąd sądu lub notariusza, nieważność zawartej wcześniej umowy, późne odnalezienie testamentu, zaniechanie uprawnionego i tym podobne sytuacje.

Powodują one, że wpis w księdze wieczystej nie odzwierciedla rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości czy wręcz wprowadza w błąd. Księgi wieczyste prowadzi się przede wszystkim w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Stanowią one gwarancję pewności obrotu na rynku nieruchomości. W przypadku niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym, pierwszeństwo ma treść ujawnionych wpisów.

Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym
Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym