poniedziałek, 14 stycznia 2013

Dług wobec ZUS już nie taki straszny (abolicja)

Ponad 400 tys. przedsiębiorców z Polski będzie mogło złożyć do ZUS-u wniosek o abolicję. 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z nieopłaconych składek prowadzących własną działalność gospodarczą.

Powołana ustawa o powszechnym umorzeniu zaległych składek ZUS, zwana potocznie abolicyjną, przewiduje możliwość umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom.

Dług wobec ZUS już nie taki straszny (abolicja)
Dług wobec ZUS już nie taki straszny (abolicja)

Dotyczy ona w szczególności firm, które w latach 1999- 2009 zawiesiły działalność lub wybrały niższe składki z tzw. pracy chałupniczej.

Jednak umorzenie składek, to nie tylko plusy. Przedsiębiorca ujmie sobie w ten sposób środków wpłaconych do ZUS i OFE, co wpłynie negatywnie na jego emeryturę. Dlatego przed podjęciem decyzji o złożenie wniosku o umorzenie, przedsiębiorca powinien to przekalkulować. Staż pracy nie będzie się bowiem liczył za okres umorzenia.

Wniosek o umorzenie będzie można złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli jednak decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ZUS wyda już po dniu wejścia w życie przepisów abolicyjnych, wniosek o umorzenie przedsiębiorca będzie mógł złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że termin 24-miesięczny okaże się dłuższy.

Przedsiębiorcy, którzy nie opłacali składek z własnej winy lub celowo unikali regulowania należności na abolicji skorzystają, bo ustawa jest powszechna. Abolicja nie obejmie jednak tych, którzy uregulowali swoje zobowiązania wobec ZUS, nawet kosztem zadłużenia się w bankach, biorąc niejednokrotnie kredyty na spłatę zaległych składek. Ci przedsiębiorcy niestety nie odzyskają swoich pieniędzy.

Uprawnionymi do złożenia wniosku o umorzenie składek będą przede wszystkim: osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

Będą to również spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Natomiast umorzeniu podlegać będą: należności stanowiące składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu, jak również koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: