poniedziałek, 28 stycznia 2013

PIT - tylko jaki?

Jak co roku Ministerstwo Finansów podało, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy muszą złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym.

Zeznanie to składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, czyli za rok 2012, nie później niż 30 kwietnia 2013 r. Dniem rozpoczynającym składanie zeznań podatkowych za 2012 r. jest 1 stycznia 2013 r. Odmiennie natomiast kształtuje się sytuacja podatników, którzy rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową, tu czas do złożenia zeznania podatkowego upływa z końcem stycznia 2013r.

PIT - tylko jaki?
PIT - tylko jaki?

Deklaracje roczne PIT zależą od źródła przychodów, oraz metody rozliczeń - samodzielnie, ze współmałżonkiem, czy też z niepełnoletnim dzieckiem. Jak podał resort finansów, podatników, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązuje pięć wzorów zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39MF.

I tak, druk PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej. Będzie miał on również zastosowanie dla podatników, którzy uzyskali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach. Również podatnicy, którzy byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek, będą dokonywać rozliczenia w oparciu o druk PIT-36. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków. Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Formularz PIT-36L przeznaczony jest dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej i wybrały rozliczenie według jednej stawki podatku w wysokości 19 proc., a nie według skali podatkowej czy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Bez wątpienia najpopularniejszym formularzem jest druk PIT-37. Na jego podstawie rozliczają się pracownicy, nie prowadzący działalności gospodarczej i osiągający przychody z umowy o pracę. Dotyczy on w szczególności podatników, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej).

Zeznanie podatkowe PIT-38 adresowane jest do podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Po zeznanie podatkowe PIT-39MF powinni sięgnąć podatnicy, którzy w roku podatkowym sprzedali nieruchomość wybudowaną lub kupioną po 31 grudnia 2008 r. W zeznaniu tym opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica przychodów i kosztów uzyskania przychodów, a stawka podatku wynosi 19 proc.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: