poniedziałek, 25 marca 2013

Podatek od niepodzielonego zysku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą), w tym w spółkę komandytową.

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, pozostaje ona podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Podatek od niepodzielonego zysku
Podatek od niepodzielonego zysku

poniedziałek, 18 marca 2013

Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

17 maja 2011 r. weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Ustawa znajduje zastosowanie do ściśle określonej grupy funkcjonariuszy publicznych, którzy dopuścili się rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu władzy publicznej. Zasady dotyczące odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego zostały ujęte w art. 5 powołanej ustawy.

Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

poniedziałek, 11 marca 2013

ZUS: RMUA - po nowemu

Zmiany w zasadach wydania informacji o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przewidują dla przedsiębiorcy, możliwość wystawiania druku ZUS RMUA tylko raz w roku.

Raz na miesiąc będą wydawać go tylko na wniosek pracownika. Nowelizacja przepisów wprowadziła zniesienie uciążliwego dla przedsiębiorców i pracowników obowiązku comiesięcznego wydawania druku ZUS RMUA.

ZUS: RMUA - po nowemu
ZUS: RMUA - po nowemu

poniedziałek, 4 marca 2013

Stwierdzenie nieważności decyzji

W sytuacji, gdy wydana przez organ decyzja dotknięta jest istotną wadą, strona może skorzystać z instytucji stwierdzenia nieważności decyzji.

Pozwala ona na wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji nieprawidłowej, która pomimo swoich wad wywołuje skutki prawne. Za nieważne mogą być uznane wszystkie decyzje administracyjne, a także postanowienia, na które służy zażalenie, postanowienia, które zostały wydane w wyniku złożenia zażalenia, postanowienia w sprawie zatwierdzenia ugody oraz postanowienia stwierdzające niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminu do jego wniesienia.

Stwierdzenie nieważności decyzji
Stwierdzenie nieważności decyzji

Najchętniej czytane (luty 2013)


Najchętniej czytane (luty 2013)
Najchętniej czytane (luty 2013)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu lutym 2013 to:

1. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.
3. Służebność przesyłu.
4. Dziedziczenie składek ZUS.
5. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.