poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Ile może dorobić emeryt lub rencista?

Każdy rencista czy emeryt ma prawo legalnie i bez konsekwencji zmniejszenia lub zawieszenia swoich świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzyskiwać dodatkowe dochody.

Jeśli jednak uzyskują oni przychód z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, muszą się liczyć z istniejącymi ograniczeniami limitów przychodów. Ich przekroczenie skutkuje zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia.

Ile może dorobić emeryt lub rencista?
Ile może dorobić emeryt lub rencista?

Wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego za pracę musi być dostosowana do, zmieniających się co kwartał, limitów ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą obliczania prawa do otrzymywania emerytury w całości lub w części jest oficjalna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Rencista prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą musi pamiętać o odprowadzaniu składek do ZUS (z wyjątkiem składki na ubezpieczenie chorobowe, która ma charakter dobrowolny). Koniecznie trzeba przy tej okazji wspomnieć o ubezpieczeniu zdrowotnym. Rencista nie musi odprowadzać na nie składki, kiedy wysokość otrzymywanej przez niego renty nie jest większa niż minimalne wynagrodzenie, a przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą mniej niż 50 procent najniższej emerytury. W 2013 r. minimalne wynagrodzenie to 1600 zł (brutto).

Należy jednak liczyć się z tym, że uzyskiwanie dodatkowych przychodów może spowodować, iż ZUS zawiesi wypłatę renty, bądź obniży jej wysokość. Dzieje się tak wówczas, jeśli zostaną przekroczone określone limity – informacje na ten temat trzeba na bieżąco śledzić, ponieważ limity te zmieniają się co kwartał.

  • Jeżeli przychód osiągnięty z tytułu prowadzenia firmy nie będzie większy niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, renta będzie wypłacana przez ZUS w pełnej wysokości.
  • Jeśli przychody przekroczą 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczą wysokości 130 procent tejże pensji – wysokość świadczenia zostanie obniżona.
  • Przekroczenie limitu 130 procent jest jednoznaczne z zawieszeniem wypłaty renty.

I tak, w okresie od 1 grudnia 2012 roku do 28 lutego 2013 roku miesięczna wysokość przychodu, nie powodującego zmniejszenia emerytury lub renty, wynosiła 2 457,20 zł brutto. Była to kwota równa 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2012 roku.

Natomiast osiągnięcie zarobków w kwocie nie wyższej niż 4 563,30 zł miesięcznie nie spowodowało zawieszenia emerytury lub renty. Kwota ta odpowiada 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2012 roku.

Obowiązujące przepisy przewidują natomiast nieograniczone możliwości dorabiania jedynie dla tych emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Począwszy od miesiąca osiągnięcia tego wieku, mogą oni uzyskiwać wysokie przychody bez żadnych konsekwencji dla wypłaty swojego świadczenia.

Ograniczenie możliwości zarobkowania nie dotyczy też osób uprawnionych do rent dla inwalidów wojennych, rent dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych świadczeń, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą uzyskiwać przychody w nieograniczonej wysokości, również z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku wystarczy ustalenie prawa do jakiejkolwiek emerytury, w tym również tej przyznanej w obniżonym wieku emerytalnym. Nie ma natomiast znaczenia, czy przyznana emerytura jest faktycznie wypłacana.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: