środa, 3 kwietnia 2013

Jak podwyższyć emeryturę?

Przyznana emerytura wcześniejsza, osobie urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949r., obliczona według dotychczasowych zasad, może ulec ponownemu ustaleniu przez zmianę podstawy jej wymiaru lub przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych.

Przepisy nie przewidują jednak możliwości podwyższenia emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego wyłącznie w oparciu o samoistne stanowienie zakładu. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje więc wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Jak podwyższyć emeryturę?
Jak podwyższyć emeryturę?

Osoba, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury, a przekroczyła wiek emerytalny może zatem wystąpić o przyznanie emerytury z tego tytułu. W tym wypadku wypłacane będzie jednak wtedy tylko jedno świadczenie. Pamiętać jednocześnie trzeba, że jego wysokość dla osoby, która nie pracowała po przyznaniu emerytury wcześniejszej, nie ulegnie zmianie.

Przeliczenie emerytury to nic innego jak ponowne obliczenie wysokości już przyznanego świadczenia poprzez doliczenie dotychczas nieuwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych, zarówno z okresu przed przyznaniem emerytury, jak już po przyznaniu świadczenia, doliczenie nieuwzględnionego składnika wynagrodzenia z okresu przyjętego do obliczenia podstawy wymiaru emerytury, zamianę tzw. lat zerowych na lata z minimalnym wynagrodzeniem, oraz przeliczenie podstawy wymiaru emerytury od nowych zarobków uzyskanych w całości przed przyznaniem prawa do emerytury (kwota bazowa z daty przyznania emerytury), od nowych zarobków uzyskanych w całości lub części po przyznaniu prawa do emerytury (kwota bazowa z daty wniosku o przeliczenie).

W sytuacji w której osoba nie mogła udowodnić swoich zarobków w niektórych latach, ZUS zaliczył te lata, przyjmując jednocześnie zarobek zerowy. Ponowne przeliczenie emerytury uwzględnia natomiast obowiązujące wówczas wynagrodzenie minimalne zamiast zerowego. Sama wynikająca z tego podwyżka zależy od tego, ile lat z zerowymi zarobkami przyjęto wcześniej do wyliczeń. Im więcej takich zerowych lat i im dłuższy staż pracy, tym więcej można zyskać.

Mając prawo do emerytury obliczonej według dotychczasowych zasad, w każdej chwili można wystąpić do ZUS z wnioskiem o doliczenie nieuwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Przeliczenie w tym przypadku będzie polegało na doliczeniu do ustalonej kwoty świadczenia po 1,3 proc. podstawy wymiaru ustalonej w wyniku waloryzacji za każdy rok okresów składkowych, po 0,7 proc. podstawy wymiaru ustalonej w wyniku waloryzacji za każdy rok okresów nieskładkowych.

Doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych nie spowoduje jednak zmiany kwoty bazowej przyjętej do obliczenia wysokości świadczenia. Będzie to ta sama kwota bazowa, która była przyjęta do obliczenia świadczenia przed doliczeniem tych okresów (zarówno w części socjalnej, jak i w podstawie wymiaru).

Jeśli natomiast osoba otrzymuje emeryturę liczoną według nowych zasad a jednocześnie pozostaje aktywna zawodowo, również zachowuje prawo do ponownego obliczenia jej wysokości. Świadczenie zostanie w tym momencie powiększone o kwotę wynikającą z podzielenia składek (odpowiednio zwaloryzowanych) zewidencjonowanych (od dnia ustalenia prawa do emerytury) na koncie uprawnionego przez średnie dalsze trwanie życia (wyrażone w miesiącach).

Jeżeli pozostając na emeryturze osoba nadal pracuje, możesz ponadto wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem nowych zarobków przypadających, w całości lub choć w części, po jej przyznaniu.

Gdy emerytura jest już wypłacana, ponowne ustalenie wysokości świadczenia jest możliwe, jeżeli nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury będzie wyższy od poprzednio obliczonego, przy czym podstawa wymiaru ustalona zostanie przy zastosowaniu kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o przeliczenie tej podstawy.

Należy przy tym pamiętać, iż wyższy niż ustalony poprzednio wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie dotyczy emerytów, którzy od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury nie pobrali świadczenia, z uwagi na fakt że je zawiesili. Także emeryci, którzy do ustalenia podstawy wymiaru wskażą zarobki z okresu przypadającego w całości po przyznaniu emerytury, nie muszą mieć wyższego wskaźnika niż ostatnio, jednak pod warunkiem, że nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynosi co najmniej 130 proc.

W niektórych przypadkach przeliczone świadczenie może się okazać niższe od dotychczasowego. Wówczas ZUS będzie wypłacał emeryturę w dotychczasowej wysokości (zgodnie z zasadą, że musi wybrać wariant korzystniejszy dla przyszłego emeryta).

Bez wątpienia na podwyżkę mogą liczyć osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., które będąc na wcześniejszej emeryturze dorabiały przez co najmniej 30 miesięcy odprowadzając w tym czasie należne składki emerytalno-rentowe i zgłoszą wniosek o przyznanie kolejnej emerytury, wówczas, niezależnie od doliczenia do stażu tych miesięcy pracy, część socjalna ich emerytury będzie liczona od nowej kwoty bazowej.

Także ci wszyscy, którym udało się odnaleźć dodatkowe dokumenty potwierdzające ich staż lub zarobki, które pozwolą przyjąć więcej okresów pracy oraz korzystniejszą podstawę wymiaru emerytury np. poprzez przyjęcie do wyliczeń innych niż dotąd lat z najkorzystniejszymi zarobkami.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: