poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Jednoosobowa spółka z o.o.

Powszechnym staje się powoływanie w obrocie gospodarczym jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywana jest nie tylko przez małych i średnich przedsiębiorców, lecz także coraz powszechniej przez międzynarodowe firmy, które nowe projekty realizują za pośrednictwem przez siebie kontrolowanych spółek celowych, chroniąc inne aktywa.

Jednoosobowa spółka z o.o.
Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowe spółki z o.o. pozwalają na oddzielenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej od podmiotu zaangażowanego w nią kapitałowo i nią zarządzającego. Koszty założenia i funkcjonowania spółki wprawdzie są znacznie wyższe od związanych z prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, jednakże korzyści wynikające z ograniczenia ryzyka gospodarczego pozostają znaczące.

Jedyny wspólnik w pełni kontroluje spółkę, ale nie odpowiada własnym majątkiem za jej zobowiązania. Jego ryzyko jest ograniczone jedynie do tego, co wniósł do spółki, ewentualnie jej pożyczył lub darował. Funkcjonowanie w ramach takiej spółki pozwala na szybkie wyjście z inwestycji. Wystarczy sprzedaż udziałów w spółce, co jest zdecydowanie mniej skomplikowane niż sprzedaż należących do niej aktywów.

Jedyny wspólnik musi pamiętać, że jego relacje ze spółką podlegają szczególnym rygorom. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Generalną zasadą wyrażoną expressis verbis w kodeksie spółek handlowych, jest to, że w spółce z o.o., to zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd taki może składać się z jednego lub większej liczby członków, którymi mogą być również osoby powołane spośród wspólników. W związku z powyższym, w kontekście jednoosobowych spółek z o.o. może dojść do sytuacji, w której jedyny wspólnik tej spółki, będący osobą fizyczną, jest jednocześnie członkiem jednoosobowego zarządu. Osoba taka wykonuje również uprawnienia zgromadzenia wspólników.

Z uwagi na złożoność stosunków obrotu gospodarczego i wyjątkowości powyższej sytuacji w spółce jednoosobowej, oświadczenie woli jedynego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli więc, świadczy on na rzecz spółki usługi, z tytułu których ma otrzymać wynagrodzenie, powinno to być stwierdzone pisemną umową. To samo dotyczy pożyczek, udzielanych przez wspólnika spółce i udzielanych przez nią wspólnikowi. Jeżeli nie zostanie zawarta pisemna umowa, zamierzona przez strony czynność nie będzie ważna, a dokonane świadczenia traktowane będą jako nienależne, podlegające zwrotowi stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Wśród praktyków i teoretyków prawa trwa spór co do tego, czy ta zasada obejmuje wyłącznie oświadczenia o charakterze zewnętrznym czy też także wewnętrznym (np. uchwał wspólnika). Dlatego, mimo, że dominuje pogląd o tym, że zasada ta tyczy się tylko umów i oświadczeń zewnętrznych, to mimo wszystko łatwo tutaj o nieświadome naruszenie przepisów, np. poprzez pobieranie pieniędzy ze spółki na podstawie umowy ustnej.

Natomiast w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki, oświadczenie woli wspólnika wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Powyższa regulacja odnosi się również do przypadku, gdy wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi i spółce, która nabyła udziały własne. W odniesieniu do czynności prawnych dokonywanych między jedynym wspólnikiem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu, przyjąć należy, że przepisy dopuszczają dokonywanie czynności prawnych z samym sobą.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: