poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kiedy ZUS musi płacić?

Osoba, która przez zmianę przepisów straciła szansę na świadczenie wcześniejsze czy pomostowe, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego może uzyskać dodatkowe pieniądze w ramach zadośćuczynienia.

Utratę przywileju przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ma, chociaż częściowo, wynagrodzić ustawa o emeryturach pomostowych wprowadzająca rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury.

Kiedy ZUS musi płacić (emerytura pomostowa, zadośćuczynienie, rekompensata)?
Kiedy ZUS musi płacić (emerytura pomostowa, rekompensata)? 

Sama rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona bowiem dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększy podstawę obliczenia emerytury. Wysokość rekompensaty będzie wykazana w decyzji ustalającej wysokość emerytury.

Prawo do uzyskania rekompensaty mają osoby urodzone po 1948 r., które przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 roku. Przy ustalaniu 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą zostać uwzględnione jedynie okresy, w których praca ta była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie zostaną natomiast zaliczone okresy niewykonywania pracy, za które wypłacono wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Podkreślenia wymaga, iż rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury pomostowej albo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Wysokość rekompensaty wyliczana jest według wzoru określonego w ustawie o emeryturach pomostowych. Uzależniona jest ona do udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, długości okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy oraz wieku osoby ubiegającej się o rekompensatę.

Osoba ubiegająca się o rekompensatę powinna do wniosku o emeryturę dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wystawione przez pracodawcę, u którego była zatrudniona lub przez jego następcę prawnego, na podstawie posiadanej przez ten podmiot dokumentacji osobowej.

Przy czym ZUS będzie wymagał, by nazwa stanowiska była tożsama z nazwą stanowiska w przepisach. Jeżeli więc pracodawca poda nazwę tylko podobną lub dowolną, stosowaną zgodnie z wewnętrzną polityką firmy, ZUS może zakwestionować taki dokument.

adto ZUS do pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze czasu, nie zaliczy okresu w którym po 14 listopada 1991 r. uzyskiwane było wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, np. za czas urlopu macierzyńskiego czy zwolnienia. Nie uwzględni także, i to niezależnie od okresów, w jakich zostały przebyte, urlopu wychowawczego czy urlopu bezpłatnego.

Osoba, która wykonywała własną działalność twórczą lub artystyczną, powinna przedstawić decyzję Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, potwierdzającą okres i rodzaj tej działalności, o ile nie dostarczyła wcześniej tej decyzji dla celów ubezpieczeń społecznych. 

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: