piątek, 31 maja 2013

Darowizna a scheda spadkowa

Przepisy normujące instytucję zaliczenia darowizn na schedy spadkowe nawiązują zasadniczo do swego pierwowzoru, tj. do regulacji zamieszczonych w przepisach Prawa spadkowego z 1946 r.

W ówczesnym stanie prawnym instytucję tą określono jako „wyrównanie przysporzeń”. Wyrównanie przysporzeń mogło być dokonane tylko w związku z działem spadku. Tym samym sąd w postępowaniu działowym rozstrzygał również o wyrównaniu przysporzeń. Przyjmowano także, że wyrównań sąd dokonuje z urzędu. Nie był konieczny w tym względzie stosowny wniosek spadkobiercy, gdyż wystarczające było przytoczenie okoliczności, z których by wynikało, że zachodzą przesłanki do wyrównania.

Darowizna a scheda spadkowa
Darowizna a scheda spadkowa

czwartek, 23 maja 2013

Weksel - trasowany, własny, zupełny, "in blanco"

Weksel jest dokumentem sporządzonym w formie przewidzianej przez prawo, zawierającym bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie sumy pieniężnej, w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę lub inną osobę przez niego wskazaną, którego egzekucja wyposażona jest w specjalny rygor.

Weksel można również pojmować jako papier wartościowy, gdyż stanowi on materialny wyraz określonego prawa majątkowego i potwierdza zobowiązania osób, które go podpisały. Zatem złożenie podpisu na wekslu stanowi samodzielną podstawę i przyczynę powstania zobowiązania wekslowego, ściśle związanego z dokumentem weksla.

Weksel - trasowany, własny, zupełny, "in blanco", gwarancyjny, kaucyjny, depozytowy
Weksel - trasowany, własny,  zupełny, "in blanco", gwarancyjny, kaucyjny

poniedziałek, 13 maja 2013

Ulga odsetkowa (inwestycje mieszkaniowe)

Ustawodawca, likwidując z dniem 1 stycznia 2002 r. większość ulg mieszkaniowych, wprowadził jednocześnie nową ulgę, związaną ze spłacaniem kredytu zaciągniętego pod inwestycje mieszkaniowe.

Ulga ta uprawniała do odliczenia od dochodu spłacanych odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych tj. na budowę budynku, wniesienie wkładu budowlanego, wkładu do spółdzielni, zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od dewelopera oraz nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne.

Ulga odsetkowa (kredyt na inwestycje mieszkaniowe)
Ulga odsetkowa (kredyt na inwestycje mieszkaniowe)