poniedziałek, 13 maja 2013

Ulga odsetkowa (inwestycje mieszkaniowe)

Ustawodawca, likwidując z dniem 1 stycznia 2002 r. większość ulg mieszkaniowych, wprowadził jednocześnie nową ulgę, związaną ze spłacaniem kredytu zaciągniętego pod inwestycje mieszkaniowe.

Ulga ta uprawniała do odliczenia od dochodu spłacanych odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych tj. na budowę budynku, wniesienie wkładu budowlanego, wkładu do spółdzielni, zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od dewelopera oraz nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne.

Ulga odsetkowa (kredyt na inwestycje mieszkaniowe)
Ulga odsetkowa (kredyt na inwestycje mieszkaniowe)

Wprowadzenie w 2007 r. nowych instrumentów prawnych, związanych z pobudzeniem rynku mieszkań i ułatwieniem osobom fizycznym nabywania własnego mieszkania, zawartych w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, wykluczyły w zupełności możliwość korzystania z ulgi odsetkowej.

Jednakże podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt przed dniem 1 stycznia 2007 r., nadal mogli kontynuować dokonywane odliczenia. Prawo to gwarantują im przepisy przejściowe zawarte w przepisach nowelizujących. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w ustawie nowelizującej podatnik, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt uprawniający do ulgi odsetkowej, może na dotychczasowych zasadach odliczać wydatki na spłatę odsetek od tego kredytu.

Ulga przysługuje, jeśli umowa o kredyt została zawarta przed dniem 1 stycznia 2007 r. Przy czym odliczeń nie można stosować dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Podatnik uprawniony został do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego mu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Do skorzystania z odliczenia konieczne jest spełnienie dalszych warunków. Nie każda bowiem inwestycja mająca na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, finansowana z kredytu bankowego, może być przedmiotem preferencji podatkowej. Ulga podatkowa przysługuje tylko w razie inwestycji związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Wątpliwości natomiast budzi zakres przedmiotowy ulgi odsetkowej, tj. że odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na "zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego".

Organy podatkowe interpretują bowiem ten warunek, w ten sposób, że przyjmują, iż "nowo wybudowany budynek mieszkalny", to jest budynek, którego budowa jest ukończona, czyli oddanego do użytkowania w myśl przepisów prawa budowlanego.

Jednakże interpretując zapisy ustawy nie należy ograniczać się li tylko do wykładni językowej zwrotu "nowo wybudowanego budynku" co podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w niedawno wydanym wyroku, nie zgadzając się jednocześnie rozstrzygnięciem fiskusa. Należy bowiem zauważyć, że celem sprawdzania ulg podatkowych jest rozwój określonych obszarów życia społecznego, zaś wykładnia prawa nie może prowadzić do jego niezrealizowania. Ulga podatkowa realizuje konstytucyjny obowiązek prowadzenia przez państwo polityki wspierającej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obywateli, a użycie zwrotu "nowo wybudowany budynek mieszkalny" w istocie miało na celu wyłączenie z zakresu przedmiotowego ulgi nabywania budynków mieszkalnych we wtórnym obrocie.

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny zauważył trafnie, że w praktyce budowlanej istnieje szereg stopni wykończenia budynków. Tak więc "zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego", oznacza nabycie przez podatnika budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał, tzn. jego budowa zwiększyła dotychczas istniejący zasób mieszkaniowy. Skorzystanie więc z ulgi odsetkowej nie jest uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania, ponieważ wystarczające jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. "stanie surowym".

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: