czwartek, 23 maja 2013

Weksel - trasowany, własny, zupełny, "in blanco"

Weksel jest dokumentem sporządzonym w formie przewidzianej przez prawo, zawierającym bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie sumy pieniężnej, w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę lub inną osobę przez niego wskazaną, którego egzekucja wyposażona jest w specjalny rygor.

Weksel można również pojmować jako papier wartościowy, gdyż stanowi on materialny wyraz określonego prawa majątkowego i potwierdza zobowiązania osób, które go podpisały. Zatem złożenie podpisu na wekslu stanowi samodzielną podstawę i przyczynę powstania zobowiązania wekslowego, ściśle związanego z dokumentem weksla.

Weksel - trasowany, własny, zupełny, "in blanco", gwarancyjny, kaucyjny, depozytowy
Weksel - trasowany, własny,  zupełny, "in blanco", gwarancyjny, kaucyjny

Weksel należy do papierów wartościowych na zlecenie. Zgodnie z treścią zapisu kodeksu cywilnego „papiery wartościowe na zlecenie legitymują osobę wymienioną w dokumencie oraz każdego, na kogo prawa zostały przeniesione przez indos”.

RODZAJE WEKSLI

Prawo wekslowe przewiduje dwa, podstawowe, rodzaje weksli: weksel trasowany i weksel własny. Różnica między wekslem trasowanym a wekslem własnym sprowadza się do tego, że w wekslu własnym sam wystawca zobowiązuje się do zapłaty sumy pieniężnej określonej w treści weksla. Natomiast w wekslu trasowanym wystawca poleca zapłacenie oznaczonej sumy wskazanej przez siebie osobie. W sytuacji, gdy wymienione wyżej weksle zawierają wszystkie wymagane przez prawo elementy treściowe, są to weksle tzw. zupełne.

Natomiast, jeżeli brakuje chociaż jednego z elementów, od istnienia których ustawa uzależnia ważność weksla, mają one charakter weksli niezupełnych w chwili wystawienia i nazywane są powszechnie wekslami „in blanco”. Najczęściej weksle in blanco są wystawiane, gdy strony zawierając między sobą umowę pragną zabezpieczyć ewentualne roszczenia mogące z niej wyniknąć, ale nie są w stanie z góry oznaczyć ani wysokości tych roszczeń, lub też terminu płatności.

Ze względu na cel wystawienia weksla in blanco nosi on czasami nazwę weksla gwarancyjnego lub kaucyjnego, bądź depozytowego. Weksel gwarancyjny udzielany jest na zabezpieczenie spłaty przyznanych kredytów oraz na zabezpieczenie prawidłowego wykonania kontraktu. Weksel kaucyjny zastępuje złożenie kaucji w gotówce. Weksel depozytowy nie jest przeznaczony do obiegu i służy jako zabezpieczenie przyszłego spełnienia określonych świadczeń.

Weksla kaucyjnego używamy, gdy chcemy zabezpieczyć obroty gospodarcze, pożyczkę lub kredyt. Składamy go jako kaucję. Dlatego nie służy on do obrotu, w przeciwieństwie do weksla płatniczego. Do takiego weksla przeważnie stosuje się dodatkową umowę, według której w przyszłości zostanie on uzupełniony. Jeśli jej nie ma, właściciel uzupełnia weksel według ustnej umowy do wysokości zobowiązania.Weksel kaucyjny może być zupełny, a weksel in blanco nie musi być kaucyjny. To dwie różne cechy.

Jeśli znamy osobę, której weksel kaucyjny wręczamy np. bank lub dostawca, to powinniśmy wpisać przynajmniej nazwisko lub nazwę tej osoby. Zapobiegnie to dostaniu się weksla w niepowołane ręce. Zawsze powinniśmy wpisać miejsce płatności, bo to znakomicie ułatwia transakcje wekslowe. A jeśli sami chcemy dostać taki weksel, powinniśmy poprosić wystawcę o dopisanie klauzuli "bez protestu", bo to w przyszłości pozbawi nas niepotrzebnych kłopotów i kosztów.

WYMOGI FORMALNE WAŻNOŚCI WEKSLA

Oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla – jest to wymóg formalny ważności weksla. Miejsce i data wystawienia musi być jedna dla całego weksla. Brak wskazania daty i miejsca wystawienia weksla unieważnia cały weksel. Data wystawienia oznacza dzień, miesiąc i rok wystawienia weksla. Data wystawienia weksla może być tylko jedna, nawet jeżeli wystawców jest kilku. Jeżeli weksel został wręczony jako weksel in blanco wówczas powinien być wystawiony z datą, w której wystawca wręczył weksel remitentowi.

Data wystawienia ma znaczenie przy ocenie, czy osoba, która podpisała weksel, była zdolna wekslowo do skutecznego zaciągania zobowiązania wekslowego w chwili składania na wekslu podpisu i wydania weksla oraz ustalenia, jakie prawo jest właściwe dla danego stosunku, w przypadku zmiany prawa po wystawieniu weksla. Data wystawienia ma znacznie dla określenia rocznego terminu do przedstawienia do przyjęcia weksla płatnego w pewien czas po okazaniu, terminu płatności weksla w pewien czas po dacie, dla określenia rocznego terminu, w którym weksel płatny za okazaniem powinien być przedstawiony do zapłaty, terminu początkowego, od którego należy naliczyć odsetki, jeżeli nie oznaczono innego terminu w przypadku zastrzeżenia oprocentowania, również przy ocenie zdolności do zaciągania zobowiązań przez wystawcę.

Nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, jest to warunek ważności weksla. Konieczność oznaczenia remitenta wynika z tego, że weksel jest papierem wartościowym na zlecenie. Może to być osoba fizyczna lub prawna. Nazwiskiem osoby prawnej jest jej nazwa, może być skrócona zwyczajowo używana. Najważniejsze jest by był określony jej status prawny.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: