wtorek, 25 czerwca 2013

Polisa, tylko po co?

Odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie jego wartości, nadmierne przeciąganie procedury poprzedzającej  wypłatę świadczeń dla poszkodowanych, a w skrajnych przypadkach nie respektowanie prawomocnych wyroków sądów, które nakazują wypłatę odszkodowań, m.in. na takie problemy napotykają klienci towarzystw ubezpieczeniowych, działających w Polsce.

Coraz częstsze konflikty towarzystw ubezpieczeniowych z ich klientami mają swoje odzwierciedlenie także w postaci lawinowego wzrostu liczby skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych. Tylko w I kwartale 2013 roku Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 4396 pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Polisa, tylko po co? - odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie jego wartości.
Polisa, tylko po co?
Odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie jego wartości.

piątek, 21 czerwca 2013

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów, w praktyce polega  na tym, że ubezpieczyciel naprawia zamiast ubezpieczającego albo ubezpieczonego, określone w umowie ubezpieczenia szkody wyrządzone osobom trzecim, jeżeli wobec nich odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczającego albo ubezpieczonego wyznacza co do zasady, akcesoryjny w stosunku do tej odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela - zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny
Odpowiedzialność ubezpieczyciela - zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny

poniedziałek, 10 czerwca 2013

Czego nie może spółdzielnia mieszkaniowa?

Wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową, na podstawie przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane, bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności, wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej (tak NSA w uchwale z 2012 r).

Podstawowe znaczenie w kształtowaniu systemu zarządu nieruchomością wspólną, której współwłaścicielką jest spółdzielnia mieszkaniowa, stanowi przepis przesądzający, że zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni.

Czego nie może spółdzielnia mieszkaniowa?
Czego nie może spółdzielnia mieszkaniowa?