wtorek, 25 czerwca 2013

Polisa, tylko po co?

Odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie jego wartości, nadmierne przeciąganie procedury poprzedzającej  wypłatę świadczeń dla poszkodowanych, a w skrajnych przypadkach nie respektowanie prawomocnych wyroków sądów, które nakazują wypłatę odszkodowań, m.in. na takie problemy napotykają klienci towarzystw ubezpieczeniowych, działających w Polsce.

Coraz częstsze konflikty towarzystw ubezpieczeniowych z ich klientami mają swoje odzwierciedlenie także w postaci lawinowego wzrostu liczby skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych. Tylko w I kwartale 2013 roku Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 4396 pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Polisa, tylko po co? - odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie jego wartości.
Polisa, tylko po co?
Odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie jego wartości.

Dla porównania, w I kwartale 2012 roku wpłynęło 3869 skarg, co oznacza, iż nastąpił wzrost aż o 13,6%. Znaczące miejsce w raporcie, opublikowanym przez Rzecznika Ubezpieczonych, zajmują również skargi dotyczące ubezpieczeń na życie. Należy jednak pamiętać, że raportowana przez Rzecznika Ubezpieczonych liczba zgłaszanych do niego skarg, nie równa się liczbie faktycznych przewinień firm ubezpieczeniowych.

Co roku tysiące spraw przeciwko zakładom ubezpieczeń kierowanych jest do sądu. Zjawiska tego nie są wstanie uzdrowić nawet wysokie kary nakładane na ubezpieczycieli przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W grudniu 2010 r za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na PZU Życie została nałożona kara w wysokości 3 967 296 zł. Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w werdykcie z 28 czerwca 2012 r., jak i Sąd Apelacyjny w wyroku z 25 lutego tego roku, oddaliły apelację ubezpieczyciela, potwierdzając w całości decyzję, w tym wysokość nałożonej kary. Zdaniem sądu działanie przedsiębiorcy słusznie zostało uznane za nieuczciwą praktykę rynkową polegająca na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd.

Warto przypomnieć, że przeciwko PZU Życie wystąpiła grupa poszkodowanych, którym towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowań z tytułu przebytego zawału serca. 14 czerwca 2011 r. złożyli oni w warszawskim Sądzie Okręgowym pozew zbiorowy przeciwko ubezpieczycielowi. Wartość roszczeń w dniu złożenia pozwu wynosiła 91 446 zł. Obecnie, grupa powodów liczy 312 osób, a suma zgłoszonych przez nich roszczeń wynosi 1 926 212 zł.

A przecież największą wartością ochrony ubezpieczeniowej jest pewność, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia liczyć można na finansową rekompensatę wypłaconą przez ubezpieczyciela. Zaniżanie przez ubezpieczycieli wypłacanego odszkodowania lub świadczenia stanowi nagminną praktykę. Prawdziwe rozgoryczenie wśród ubezpieczonych wzbudza jednak odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Osób, które znalazły się w takiej sytuacji z roku na rok przybywa. Kluczem do odmowy wypłaty odszkodowania może być terminologia przyjęta przez towarzystwo ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nie zawsze „nieszczęśliwy wypadek” czy „uszczerbek na zdrowiu” jest tym samym w rozumieniu ubezpieczyciela i ubezpieczonego.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to swoista biblia ubezpieczonego. To, co niedopowiedziane podczas zawierania umowy, spisane jest na kartach OWU. Od definicji kluczowych pojęć, przez doprecyzowanie zakresu ochrony i warunków płatności, na określeniu warunków wypłaty odszkodowania kończąc. Znaczny stopień skomplikowania tego rodzaju produktów powoduje również, że konsument mniej zorientowany, nie jest w stanie dostrzec jakiej natury produkt nabył. Wskazane praktyki ubezpieczycieli czynią jednocześnie doskonałe zaplecze dla mnożących się firm odszkodowawczych, dla których taki stan rzeczy to wielomilionowy biznes, kosztem rzecz jasna ubezpieczonego.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: