wtorek, 30 lipca 2013

Naruszone prawo współwłaściciela

Z definicji współwłasności zawartej w kodeksie cywilnym wynika, że ten stosunek prawnorzeczowy ma trzy podstawowe cechy: jedność przedmiotu, wielość podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa.

Określenie, że w wypadku współwłasności prawo własności przysługuje kilku osobom niepodzielnie, oznacza, iż pomimo istnienia takiej współwłasności rzecz nie jest podzielona i żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje wyłączne prawo do fizycznie określonej części rzeczy; przeciwnie, każdy ze współwłaścicieli ma jednakowe prawo do całej rzeczy, ograniczone jedynie takim samym prawem innych współwłaścicieli. Zbieg uprawnień kilku osób do jednego przedmiotu rodzi w praktyce wiele problemów i sporów.

Naruszone prawo współwłaściciela (współwłasność, współposiadanie, współkorzystanie)
Naruszone prawo współwłaściciela
(współwłasność, współposiadanie, współkorzystanie)

środa, 24 lipca 2013

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów 

jest zgodny z Konstytucją.


Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, że 75 proc. podatek, jaki muszą płacić osoby, którym skarbówka przypisze posiadanie majątku sfinansowanego z nieujawnionych źródeł przychodów lub z przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, jest zgodny z konstytucją.

W skardze konstytucyjnej przedstawiono szereg zarzutów dotyczących niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów o podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje kary, bądź środka karnego, w szczególności w postaci przepadku mienia.

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł zgodny z Konstytucją
Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł zgodny z Konstytucją

poniedziałek, 22 lipca 2013

Informacja dla fiskusa

Zgodnie z ogólną zasadą, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce mają obowiązek uiszczania podatku dochodowego od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, a więc także od dochodów za pracę wykonywaną za granicą (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Obowiązek podatkowy w zakresie dochodów za pracę wykonywaną za granicą należy rozpatrywać zarówno w świetle postanowień umów międzynarodowych, w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Polskę, jak i przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązek podatkowy w zakresie dochodów za pracę za granicą (Niemcy)
Obowiązek podatkowy w zakresie dochodów za pracę za granicą (Niemcy)

poniedziałek, 8 lipca 2013

Umowa o dożywocie opodatkowana

Ten, kto przed upływem pięciu lat od kupienia mieszkania, chce je oddać najbliższym w zamian za opiekę w ramach umowy dożywocia, musi zapłacić podatek dochodowy uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Podstawową funkcją umowy dożywocia jest funkcja alimentacyjna. Przy czym funkcja ta nie wynika z więzów pokrewieństwa, czy powinowactwa, opiera się ona bowiem na umowie jako źródle powstania pomiędzy jej stronami więzi typowych dla stosunków alimentacyjnych. Wskazanie to jest o tyle istotne, że w przypadku stosunków alimentacyjnych, regulowanych przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie można w ogóle mówić o ich ekwiwalentności.

Umowa o dożywocie opodatkowana (umowa dożywocia, podatek dochodowy)
Umowa o dożywocie opodatkowana (umowa dożywocia, podatek dochodowy)

Najchętniej czytane (czerwiec 2013)


Najchętniej czytane (czerwiec 2013)
Najchętniej czytane (czerwiec 2013)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu czerwcu 2013 to:

1. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
2. Ile może dorobić emeryt lub rencista?
3. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
4. Jednoosobowa spółka z o.o.
5. Stwierdzenie nieważności decyzji.