poniedziałek, 22 lipca 2013

Informacja dla fiskusa

Zgodnie z ogólną zasadą, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce mają obowiązek uiszczania podatku dochodowego od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, a więc także od dochodów za pracę wykonywaną za granicą (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Obowiązek podatkowy w zakresie dochodów za pracę wykonywaną za granicą należy rozpatrywać zarówno w świetle postanowień umów międzynarodowych, w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Polskę, jak i przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązek podatkowy w zakresie dochodów za pracę za granicą (Niemcy)
Obowiązek podatkowy w zakresie dochodów za pracę za granicą (Niemcy)

Zgodnie z międzynarodowymi umowami, wynagrodzenia otrzymane przez osoby mające miejsce zamieszkania w jednym państwie, za pracę wykonywaną w drugim państwie, mogą podlegać opodatkowaniu w drugim państwie, jeżeli są wypłacane przez miejscowego pracodawcę, są ponoszone przez zakład, który pracodawca utrzymuje w drugim państwie, oraz w sytuacji gdy pracownik przebywa w drugim państwie przez czas określony w konkretnej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (najczęściej jest to 183 dni w roku podatkowym, kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia przybycia do tego państwa).

Umowy te nie pozostawiają podatnikowi wyboru państwa, w którym ma być płacony podatek od uzyskanego dochodu z tytułu pracy. Umowy te jedynie określają, w którym z umawiających się państw może być opodatkowany dochód tj. w państwie, w którym jest położone źródło przychodu, czy też w państwie miejsca zamieszkania podatnika.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. weszły w życie postanowienia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Umowa ta wprowadziła istotne zmiany przede wszystkim w zakresie opodatkowania odsetek, należności licencyjnych oraz zysków z przeniesienia własności majątku. Integralną częścią tej umowy jest protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

Zgodnie z zawartą umową, dochody uzyskane za pracę wykonywaną w Niemczech podlegają opodatkowaniu, zgodnie z przepisami wewnętrznymi tego kraju, a  polskie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczane są z zastosowaniem tak zwanej metody wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Przechodząc zaś do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyjaśnić, na których osobach ciąży obowiązek podatkowy w Polsce, a tym samym, które osoby są obowiązane do złożenia zeznania podatkowego i wykazania w nim dochodów uzyskanych za granicą. I tak, jeżeli praca była wykonywana w Niemczech, a dana osoba nie osiągnęła w Polsce innych dochodów podlegających opodatkowaniu, nie ma ona co do zasady obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

W przypadku stosowania metody wyłączenia z progresją, roczne zeznanie podatkowe trzeba jednak złożyć w Polsce wówczas, gdy podatnik chce skorzystać z preferencyjnego opodatkowania z małżonkiem. W omawianej sytuacji podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty w roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym wraz z załącznikiem PIT/ZG. Wniosek PIT/ZG przeznaczony jest dla tych osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów lub zarobkują poprzez pracę za granicą. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: