środa, 24 lipca 2013

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów 

jest zgodny z Konstytucją.


Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, że 75 proc. podatek, jaki muszą płacić osoby, którym skarbówka przypisze posiadanie majątku sfinansowanego z nieujawnionych źródeł przychodów lub z przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, jest zgodny z konstytucją.

W skardze konstytucyjnej przedstawiono szereg zarzutów dotyczących niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów o podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje kary, bądź środka karnego, w szczególności w postaci przepadku mienia.

Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł zgodny z Konstytucją
Podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł zgodny z Konstytucją

Nie sposób zatem rozważany przepis prawny traktować jako kształtujący instytucję o charakterze represyjnym. Podatek od dochodów nieujawnionych stanowi nadzwyczajną reakcję ustawodawcy na zjawisko zatajania uzyskiwanych przez podatnika przychodów, a wysoka stawka tego podatku pełni dwie funkcje: rekompensacyjną i prewencyjną.

Umożliwia ona bowiem odzyskanie przez państwo podatku nieuiszczonego na zasadach ogólnych i należnych odsetek za zwłokę oraz pokrycie kosztów prowadzonych postępowań. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przepisy których dotyczyła skarga obarczone są bardzo poważnymi wadami legislacyjnymi, dotyczącymi ich konstrukcji i treści. Wprowadzając szczególnie restrykcyjną instytucję podatku od dochodów nieujawnionych, ustawodawca unormował ją w trzech lakonicznych przepisach, które w większości okazały się nieprecyzyjne i niejednoznaczne.

Podstawowy zarzut, jaki należy postawić zaskarżonym regulacjom, dotyczy: wyjątkowo niejasnego ukształtowania pojęcia przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, niejednoznacznego określenia zasad dotyczących biegu terminu do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od dochodów nieujawnionych oraz braku możliwości uwzględnienia zarzutu przedawnienia zobowiązania podatkowego powstałego na zasadach ogólnych.

Pozostałe zastrzeżenia związane z rozkładem ciężaru dowodu w postępowaniu dotyczącym podatku od dochodów nieujawnionych, określeniem zakresu obowiązków dokumentacyjnych ciążących na podatniku, opodatkowaniem przychodów wynikających z czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy oraz zbiegu instytucji ustalenia podatku od dochodów nieujawnionych i określenia wysokości zobowiązania podatkowego powstałego na zasadach ogólnych, miały wprawdzie mniejsze znaczenie, jednak istotnie pogłębiły przekonanie o naruszeniu wymogów ustawy zasadniczej. 

Wyjaśnienia nadto wymaga fakt, że w świetle konstytucji wyróżniamy dwa standardy poprawności legislacyjnej: zwykły, który dotyczy wszelkich regulacji prawnych, oraz podwyższony, który dotyczy regulacji stanowionych w określonych obszarach. Standard ten gwarantują zasady szczególnej określoności regulacji ograniczających prawa i wolności człowieka i obywatela, regulacji represyjnych czy daninowych. Trybunał podkreślił, że zakwestionowane w sprawie przepisy prawne nie spełniały nawet wymogów właściwych dla standardu zwykłego, chociaż winny realizować wymogi właściwe dla standardu podwyższonego.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: