wtorek, 13 sierpnia 2013

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Informacja dla podatnika


„Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania”.

Przepis ten, w jakim wywołuje on skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tak orzekł w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny.

Informacja dla podatnika - bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
Informacja dla podatnika:
Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego