piątek, 20 września 2013

Podatek od gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Wydawać by się mogło, że w świetle tego przepisu wszystkie grunty znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Podatek od gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy
Podatek od gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy

Nie można jednak posługiwać się definicją gruntów związanych z działalnością gospodarczą wskazaną w ustawie, która sformułowana jest li tylko dla potrzeb określenia właściwej stawki podatku, bez uprzedniego ustalenia, czy dany grunt w ogóle opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega. Definicja ta nie służy bowiem określeniu zakresu przedmiotowego podatku od nieruchomości.

Co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości objęte są wszystkie grunty, będące w posiadaniu przedsiębiorcy, a więc także użytki rolne i lasy, chyba, że na prowadzenie działalności gospodarczej nie są zajęte. A nie są zajęte wtedy, gdy pomimo posiadania ich przez przedsiębiorcę są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem klasyfikacyjnym, a więc na działalność rolną lub leśną.

Zgodzić się przy tym należy z poglądami prezentowanymi w orzecznictwie, że zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej powinno mieć charakter faktyczny. Należy przy tym zauważyć, że sposób faktycznego wykorzystywania sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów, decyduje o tym, czy będą one objęte podatkiem rolnym, czy też podatkiem od nieruchomości.

Zatem przedsiębiorca będący właścicielem gruntów musi liczyć się z możliwością opodatkowania podatkiem od nieruchomości gdy grunty są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej (zajęte na prowadzenie tej działalności), zarówno w przypadku, gdy taka działalność jest na nich bezpośrednio prowadzona (np. wydobywanie kopalin, prowadzenie zakładu przemysłowego, handlowego, czy też usługowego), jak też w przypadku, gdy są one przedmiotem gospodarczego obrotu.

Przy czym określenie "związane z prowadzeniem działalności gospodarczej" należy uznać za pojęcie o szerszym zakresie znaczeniowym niż "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej". O ile bowiem obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości w najwyższej stawce, wiąże się co do zasady już tylko z samym faktem posiadania gruntu (budynku lub jego części) przez przedsiębiorcę (sposób wykorzystania gruntu nie ma tu znaczenia), o tyle w przypadku gruntów sklasyfikowanych m.in. jako grunty rolne, do objęcia ich podatkiem od nieruchomości wymagane będzie spełnienie dodatkowej przesłanki, tj. zajęcia (wykorzystania) tychże gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: