środa, 2 października 2013

Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014)

Rodzice i opiekunowie dzieci będący w trudnej sytuacji majątkowej mogą już starać się o pomoc, wnioski do zasiłków rodzinnych na okres 2013/2014 są wydawane i przyjmowane od dnia 1 września 2013 r.

Tak ważny dla wielu polskich rodzin zasiłek w 2014 roku będzie wyglądał jednak nieco inaczej. Od 1 listopada 2014 r. podwyższeniu ulega kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczenia. Obecnie wynosi ono 539,00 zł. Kwota ta będzie obowiązywała do 31 października 2014 r. Od listopada 2014 r. wzrośnie do 574,00 zł.

Zmiany w zasiłku rodzinnym w 2014 roku (kryteria dochodowe, wysokość zasiłku, dodatki).
Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014)

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się, nie przekracza kwoty 623,00 zł. Od 1 listopada 2014 r. - w takiej sytuacji będzie to kwota 664,00 zł.

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń rodzinnych wymienionych w ustawie z dnia 2 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012 r. wynosi miesięcznie 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Tak jak w latach ubiegłych, zasiłek rodzinny w 2014 r. może zostać powiększony o dodatki, których wysokość kształtuje się następująco:

  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł;
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie;
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietne wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: