wtorek, 10 grudnia 2013

Przepisy ustawy śmieciowej dot. opłat niezgodne z Konstytucją

28 listopada 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest art. 6k ustawy śmieciowej w zakresie, w jakim pozwala gminom samodzielne ustalać stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stwierdzając że prawodawca zobowiązany jest wyznaczyć granice, w jakich rada gminy może realizować kompetencję do ustalania opłaty lokalnej.

W szczególności granicę taką może stanowić ustawowe określenie stawek maksymalnych opłaty. Art. 6k ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nie zawiera jednak takiej regulacji, przez co narusza konstytucyjny standard wynikający z art. 84 i art. 217 konstytucji.

Przepisy ustawy śmieciowej dot. opłat niezgodne z Konstytucją
Przepisy ustawy śmieciowej dot. opłat niezgodne z Konstytucją