sobota, 21 czerwca 2014

Grunty rolne pod inwestycje

W dniu 26 maja 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany wprowadzone przez nowelizację dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z postępowaniem o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych oraz leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie przepisów nowelizacji rozstrzygnięto, że dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, są niepodatkowymi należnościami budżetowymi. Ponadto wskazano, że organem właściwym do egzekucji należności z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, jest marszałek województwa.

Grunty rolne pod inwestycje
Grunty rolne pod inwestycje

niedziela, 15 czerwca 2014

Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo obejmujące wszystkie jego składniki majątkowe, to czynność taka zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług będzie wyłączona z opodatkowania. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów.

Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania
Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania

środa, 11 czerwca 2014

Rozwód, rzecz kosztowna

Koszty, jakie pojawiają się w trakcie rozwodu, uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy, w tym od posiadania lub nie małoletnich dzieci. Sprawa rozwodowa może mieć swój finał na pierwszej rozprawie lub dopiero po kilku kolejnych. W zależności od uzgodnień małżonków oraz stopnia skomplikowania sprawy, różny będzie ostateczny koszt rozwodu.

Może wynieść zarówno kilkaset, jak i kilka tysięcy złotych. Górnej granicy w zasadzie ustalić nie sposób. Podstawowym kosztem jest stała, niezależna od stanowiska stron i podnoszonych żądań opłata sądowa od pozwu rozwodowego w wysokości 600 zł.

Rozwód, rzecz kosztowna
Rozwód, rzecz kosztowna

Najchętniej czytane (maj 2014)

Najchętniej czytane (maj 2014)
Najchętniej czytane (maj 2014)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu maju 2014 to:

1. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
2. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
3. Stwierdzenie nieważności decyzji.
4. Darowizna a scheda spadkowa.
5. Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?

wtorek, 6 maja 2014

Urzędowa pomoc prawna

Adwokat bądź radca prawny z urzędu najczęściej stanowi pomoc dla tych, których nie stać na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem fachowego pełnomocnika. Zwolnienie od kosztów sądowych stanowi sytuację wyjątkową, stworzoną dla ubogich osób, dla których jedyną przeszkodą w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej, jest bardzo trudna sytuacja majątkowa.

Należy pamiętać o tym, że sam fakt bycia niezamożną osobą nie stanowi wystarczającego argumentu uzasadniającego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Aby sąd wydał zwolnienie od kosztów postępowania i przyznał adwokata z urzędu, musi istnieć realne zagrożenie uszczerbku w utrzymaniu rodziny oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb samego uczestnika spraw sądowych.

Urzędowa pomoc prawna
Urzędowa pomoc prawna

poniedziałek, 5 maja 2014

Zaprzeczenie ojcostwa

W myśl art. 18 Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną prawną. Artykuł ten jest podstawą formułowania przez Trybunał Konstytucyjny prawa do ochrony życia rodzinnego, obejmującego w szczególności odpowiednią ochronę małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, jako wartości o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa.

Dodatkowo, w ocenie Trybunału, z Konstytucji, można wyprowadzić prawo do ochrony rodzicielstwa, które przysługuje nie tylko rodzicom pozostającym w małżeństwie, ale także rodzicom dzieci pozamałżeńskich. Podstawowym warunkiem zapewnienia prawnej ochrony rodzicielstwa, jest ustalenie faktu rodzicielstwa.

Zaprzeczenie ojcostwa
Zaprzeczenie ojcostwa

piątek, 2 maja 2014

Jaka praca taka płaca

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracownicy winni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy [art. 18 (3a) par. 1 k.p.].

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, czy to bezpośredni czy pośredni. Z naruszeniem zasady równego traktowania pracowników i zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu dochodzi zwykle, gdy różnicowanie sytuacji pracowników wynika z zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego kryterium, a więc w szczególności, gdy dyferencjacja praw pracowniczych nie ma oparcia w odrębnościach związanych z ciążącymi obowiązkami, sposobem ich wypełnienia, czy też kwalifikacjami.

Jaka praca taka płaca
Jaka praca taka płaca

niedziela, 6 kwietnia 2014

Kiedy umowa przestaje być dożywotnią?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego „jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień”.

Natomiast w „wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie”. Pojęcie „wypadek wyjątkowy”, o jakim mowa w przytoczonym przepisie jest bardzo ogólne i nie sposób przedstawić wszystkich stanów faktycznych, jakie mogą dyspozycję tego przepisu wypełniać.

Kiedy umowa przestaje być dożywotnią?
Kiedy umowa przestaje być dożywotnią?

Reforma pośredniaka

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która reguluje funkcjonowanie urzędów pracy i tworzy ramy dla polityki ograniczania bezrobocia w Polsce.

Zmiany dotyczą niemal wszystkich aspektów działalności urzędów pracy, ich metod pracy z klientami, dostępnych form pomocy poszukującym etatu, a także zasad przyznawania im środków finansowych. Reforma umożliwi także lepszą współpracę z samorządem gminnym i wojewódzkim oraz z podmiotami prywatnymi, którym będzie zlecana aktywizacja i szukanie pracy zainteresowanym. Instrumentami, które mają zmienić dotychczasowy negatywny obraz polityki rynku pracy są m.in. profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędników za osiągane efekty, czy specjalne instrumenty wsparcia aktywizacji młodych bezrobotnych i osób 50+, a także powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka.

Reforma pośredniaka (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Reforma pośredniaka

Najchętniej czytane (marzec 2014)

Najchętniej czytane (marzec 2014)
Najchętniej czytane (marzec 2014)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu marcu 2014 to:

1. Danina jako koszt.
2. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
3. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
4. Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?
5. Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014).

poniedziałek, 10 marca 2014

Emerytury częściowe

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła w ustawie emerytalnej możliwość przejścia na emeryturę częściową przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego.

Od 1 stycznia 2013 r. został wprowadzony podwyższony wiek emerytalny, po ukończeniu którego można ubiegać się o tzw. emeryturę powszechną przewidzianą w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wiek emerytalny, jak wiadomo, podlega stopniowemu wydłużeniu o jeden miesiąc dla osób urodzonych w kolejnych kwartałach. Obecnie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie ukończą podwyższonego wieku emerytalnego, będą mogły ubiegać się o przyznanie emerytury częściowej.

Emerytury częściowe
Emerytury częściowe

Zaległe świadczenia z ZUS

19 lutego 2014 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym emeryci będą mogli ubiegać się o zwrot zawieszonych świadczeń z ZUS wraz z odsetkami.

Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za niekonstytucyjną uznał obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. zasadę, zgodnie z którą możliwość przejścia na emeryturę bez konieczności rezygnowania z etatu, skutkowała zawieszeniem wypłaty emerytury.

Zaległe świadczenia z ZUS
Zaległe świadczenia z ZUS

Najchętniej czytane (luty 2014)

Najchętniej czytane (luty 2014)
Najchętniej czytane (luty 2014)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu lutym 2014 to:

1. Danina jako koszt.
2. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
3. Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014).
4. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
5. Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?

poniedziałek, 24 lutego 2014

Egipskie plany wycieczkowe

Polityczne wrzenie w Egipcie przybrało na sile, czego dowodem bez wątpienia są ostanie szeroko komentowane w mediach wydarzenia. Zamach wymierzony w zagranicznych turystów, potwierdził jedynie, że egipskie władze w coraz mniejszym stopniu panują nad sytuacją na Synaju, również w kontekście zapowiedzi przez eks­tre­mi­stycz­ne grupy kolejnych ataków.

Nie zmienia to faktu, iż Egipt był i nadal pozostaje dla wielu Polaków miejscem nader atrakcyjnym, stanowiącym często główny kierunek wycieczek zagranicznych. Sytuacja stała się jednak na tyle poważna, że już teraz wiele biur turystycznych umożliwia swoim klientom bezkosztową zmianę zakupionych wczasów na każdy inny kierunek dostępny w ich systemie rezerwacyjnym. Problem natomiast może się pojawić, jeżeli zechcemy w zupełności zrezygnować z wyjazdu i zażądamy zwrotu pieniędzy.

Egipskie plany wycieczkowe
Egipskie plany wycieczkowe

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Ustawodawca dopuszcza możliwość zniesienia współwłasności w każdym czasie, przyznając jednocześnie każdemu współwłaścicielowi roszczenie o zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy lub w drodze postępowania przed sądem. Uprawnienie współwłaścicieli w tym zakresie może być ograniczone tylko w drodze czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy. Regulacja zawarta w kodeksie cywilnym, mówiąca o uprawnieniu każdego ze współwłaścicieli do żądania zniesienia współwłasności, jak i o jego czasowym ograniczeniu, odnosi się ze względów oczywistych do zniesienia współwłasności w drodze sądowej. 

Zniesienie współwłasności nieruchomości
Zniesienie współwłasności nieruchomości

Najchętniej czytane (styczeń 2014)

Najchętniej czytane (styczeń 2014)
Najchętniej czytane (styczeń 2014)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu styczniu 2014 to:

1. Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014).
2. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
3. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
4. Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?
5. Danina jako koszt.

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Bezczynność organów administracji

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale mimo ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem, w określonym przepisami prawa terminie, decyzji, postanowienia lub innego aktu, albo nie podjął stosownej czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Bezczynność organów administracji
Bezczynność organów administracji

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Dodatek do zasiłków rodzinnych

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ich ustalania, przyznawania i wypłacania zostały określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia te stanowią formę wsparcia jakiego Państwo udziela rodzinom, aby umożliwić realizację podstawowych ich funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Do świadczeń rodzinnych należy między innymi, poza zasiłkiem rodzinnym, który zgodnie z przepisem tej ustawy ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, również uregulowany w niej dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek do zasiłków rodzinnych
Dodatek do zasiłków rodzinnych

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Dla kogo lokal socjalny?

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia, wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Przytoczony przepis zobowiązuje Sąd do obligatoryjnego, pozytywnego lub negatywnego, orzeczenia o uprawnieniu osób eksmitowanych, byłych lokatorów, do lokalu socjalnego, z uwzględnieniem dotychczasowego sposobu korzystania z lokalu oraz szczególnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Dla kogo lokal socjalny?
Dla kogo lokal socjalny?

wtorek, 7 stycznia 2014

Zachowek a przedawnienie

Złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego, takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Rodzi się zatem pytanie, czy złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy jest czynnością przedsięwziętą przed sądem bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia o zachowek.

Zachowek a przedawnienie
Zachowek a przedawnienie