poniedziałek, 27 stycznia 2014

Bezczynność organów administracji

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale mimo ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem, w określonym przepisami prawa terminie, decyzji, postanowienia lub innego aktu, albo nie podjął stosownej czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Bezczynność organów administracji
Bezczynność organów administracji

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Dodatek do zasiłków rodzinnych

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ich ustalania, przyznawania i wypłacania zostały określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia te stanowią formę wsparcia jakiego Państwo udziela rodzinom, aby umożliwić realizację podstawowych ich funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Do świadczeń rodzinnych należy między innymi, poza zasiłkiem rodzinnym, który zgodnie z przepisem tej ustawy ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, również uregulowany w niej dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek do zasiłków rodzinnych
Dodatek do zasiłków rodzinnych

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Dla kogo lokal socjalny?

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia, wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Przytoczony przepis zobowiązuje Sąd do obligatoryjnego, pozytywnego lub negatywnego, orzeczenia o uprawnieniu osób eksmitowanych, byłych lokatorów, do lokalu socjalnego, z uwzględnieniem dotychczasowego sposobu korzystania z lokalu oraz szczególnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Dla kogo lokal socjalny?
Dla kogo lokal socjalny?

wtorek, 7 stycznia 2014

Zachowek a przedawnienie

Złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego, takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Rodzi się zatem pytanie, czy złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy jest czynnością przedsięwziętą przed sądem bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia o zachowek.

Zachowek a przedawnienie
Zachowek a przedawnienie