poniedziałek, 27 stycznia 2014

Bezczynność organów administracji

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale mimo ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem, w określonym przepisami prawa terminie, decyzji, postanowienia lub innego aktu, albo nie podjął stosownej czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Bezczynność organów administracji
Bezczynność organów administracji

Terminy załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym określają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nimi, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. W sytuacji, w której organ uzna, że od orzeczenia sądu lub innego organu zależy rozpoznanie sprawy, powinien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania, co umożliwiłoby stronie ewentualne wniesienie skargi do sądu administracyjnego na to postanowienie, w celu skontrolowania jego legalności.

W wypadku natomiast, gdy postępowanie przed innym organem lub przed sądem nie ma bezpośredniego wpływu na rozpoznanie sprawy, a jedyną przeszkodą jest pozostawanie akt w sądzie lub w innym organie, organ właściwy do rozpoznania sprawy obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do pozyskania wymaganej do rozpoznania sprawy dokumentacji, poprzez np. wystąpienie o nadesłanie akt, w celu ich wykorzystania do wydania orzeczenia, względnie sporządzenia odpisów niezbędnych dokumentów.

Bierne natomiast oczekiwanie na załatwienie sprawy przez organ odwoławczy lub sąd i zwrot akt, może być ocenione tylko jako bezczynność. Należy podkreślić, iż jak wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym nie wlicza się jedynie terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Z tego wynika, iż na przedłużenie postępowania mogą jedynie wpływać w/w przeszkody w prowadzeniu konkretnej, rozpatrywanej sprawy, a do nich zaś nie sposób zaliczyć np. złożonego charakteru sprawy czy znacznej ilości przeprowadzanych przez organ postępowań administracyjnych i braków kadrowych. Strona postępowania nie może bowiem ponosić konsekwencji złej organizacji czy nieskutecznego działania organów administracji, które mają obowiązek rozpatrzyć sprawę co do zasady bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w okresie jednego lub dwóch miesięcy.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

3 komentarze:

pawcio1992 pisze...

Dobry blog, aczkolwiek w mojej ocenie mało czytelny. Zapraszam do mnie po wymianę doświadczeń! http://prawnylabirynt.blogspot.com/

Mirek pisze...

Bardzo ciekawa publikacja, jestem ciekaw jak się ma do rzeczywistości ;)

Maciej pisze...

Super :) tylko szkoda, że tak zawsze nasze organy wypadaja :)