poniedziałek, 13 stycznia 2014

Dla kogo lokal socjalny?

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia, wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Przytoczony przepis zobowiązuje Sąd do obligatoryjnego, pozytywnego lub negatywnego, orzeczenia o uprawnieniu osób eksmitowanych, byłych lokatorów, do lokalu socjalnego, z uwzględnieniem dotychczasowego sposobu korzystania z lokalu oraz szczególnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Dla kogo lokal socjalny?
Dla kogo lokal socjalny?

W praktyce, utrwalonym jest pogląd, że w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego przez osobę, która samowolnie go zajmuje, sąd nie orzeka, co do lokalu socjalnego. Nie budzi przy tym jakichkolwiek wątpliwości, że przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów mają zastosowanie w sprawach o opróżnienie lokalu przeciwko osobom, które były lokatorami w rozumieniu tej ustawy.

Wyłonić się mogą natomiast wątpliwości interpretacyjne, czy obowiązek nim objęty dotyczy wyłącznie byłych lokatorów lokali, czy również byłych najemców lokali socjalnych. Ustawodawca tworząc definicje ustawowe odróżnił „lokal” i „lokal socjalny”, następnie zaś w ustawie o ochronie praw lokatorów odwołał się jedynie do pojęcia „lokalu”, przez co pozwala przyjąć, że Sąd orzekając o opróżnieniu lokalu socjalnego nie orzeka o uprawnieniu do lokalu socjalnego wobec osób, których nakaz dotyczy.

Zgodnie z zapisami omawianej ustawy, pod pojęciem lokal, należy rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Natomiast lokal socjalny, to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 . W wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego nie mniejsza niż 10 m2, przy czym lokal ten może być pomieszczeniem o obniżonym standardzie.

Powyższe pozwala czynić zasadnym przyjęcie interpretacji, iż każdy lokal socjalny jest również lokalem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów. Inaczej mówiąc literalna interpretacja omawianych przepisów uprawnionym czyni twierdzenie, że każdy lokal socjalny jest zarazem lokalem w znaczeniu ogólnym. W tym stanie rzeczy, użyte w ustawy o ochronie praw lokatorów pojęcie „lokal” nie wyklucza obowiązku orzekania przez Sąd o uprawieniu do lokalu socjalnego w stosunku do osób eksmitowanych już z lokalu socjalnego. O stosunku podrzędności miedzy zakresami nazw „lokal” i „lokal socjalny” w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów świadczyć może także fakt, że z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się pod wynajem jako lokale socjalne.

Według definicji ustawowej, przez mieszkaniowy zasób gminy należy rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. Skoro zatem w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą tylko lokale, a wyodrębnioną część z nich stanowią lokale socjalne, to niewątpliwie okoliczność ta także przemawia za uznaniem każdego lokalu socjalnego za lokal.

Wskazać warto również, iż obowiązek orzekania o uprawieniu do lokalu socjalnego w wyroku eksmisyjnym każdorazowo dotyczy lokatora. Lokatorem zaś, w myśl powołanej ustawy, jest najemca lub osoba używająca lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności Przytoczona powyżej szeroka definicja obejmuje zatem wszystkich dotychczasowych lokatorów, tj. osoby, które utraciły przysługujący im tytuł do lokalu, a zatem zarówno osoby, które korzystały z prawa do lokalu na podstawie umowy najmu, użyczenia, jak i te które miały status quasi właścicielski, jak w przypadku spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych.

Wątpliwości budzić natomiast może okoliczność, czy wyrok z jednej strony uwzględniający powództwo o wydanie lokalu socjalnego, z drugiej zaś przyznający osobom, których nakaz dotyczy uprawnienie do kolejnego lokalu socjalnego, nie będzie orzeczeniem wewnętrznie sprzecznym. Należy podzielić zatem pogląd, że rację bytu takiemu rozstrzygnięciu przyznać można jedynie w sytuacji, gdy możliwym jest dokonanie eksmisji z dotychczas zajmowanego lokalu socjalnego, do lokalu socjalnego o niższym standardzie, bądź metrażu, a co za tym idzie tańszego w utrzymaniu.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: