poniedziałek, 20 stycznia 2014

Dodatek do zasiłków rodzinnych

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ich ustalania, przyznawania i wypłacania zostały określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia te stanowią formę wsparcia jakiego Państwo udziela rodzinom, aby umożliwić realizację podstawowych ich funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Do świadczeń rodzinnych należy między innymi, poza zasiłkiem rodzinnym, który zgodnie z przepisem tej ustawy ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, również uregulowany w niej dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek do zasiłków rodzinnych
Dodatek do zasiłków rodzinnych

Stosownie do przepisów powołanej ustawy, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy kalendarzowych; 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

W tym miejscu pojawia się wątpliwość, czy dodatek do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie urlopu wychowawczego przysługuje do każdego zasiłku, a więc na każde dziecko, bowiem orzecznictwo w tej sprawie jest mocno podzielone. Właściwa wykładnia systemowa i celowościowa, jednoznacznie wskazuje, że związanie dodatku tzw. wychowawczego, z zasiłkiem rodzinnym, przyznawanym na każde dziecko, uprawnia do poglądu, że na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek ten przysługuje do każdego zasiłku, tak stwierdził w swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Trybunał Konstytucyjny nadto wskazał że "ustawa o świadczeniach rodzinnych” jest konsekwencją ustawy o pomocy społecznej. Obie ustawy należą do systemu pomocy społecznej (zabezpieczenia społecznego). Realizują one ten sam cel: "wspierają osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka". Służą zatem realizacji konstytucyjnych zadań państwa i dlatego ich treść musi być oceniana z punktu widzenia przydatności i realizacji tego celu. Wyraźnie zresztą, tak właśnie sprawę ujmowały motywy ustawodawcze projektu ustawy o zasiłkach rodzinnych.

Podkreślenia wymaga także, że Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Zwrócić należy również uwagę, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Nie budzi zatem wątpliwości, że minimalny standard ochrony i pomocy rodzinie swoje zakotwiczenie znajduje w samej Konstytucji. Uzasadnienie dla takiego stanowiska odnajdujemy w przytoczonym wyroku Trybunału Konstytucyjnego: "istotniejsze jeszcze znaczenie dla ustalenia standardu ma art. 71 Konstytucji, który precyzuje, że pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych, ma mieć charakter "szczególny", a więc wykraczający poza zwykłą pomoc dla osób utrzymujących dzieci albo pomoc świadczona innym osobom".

Na tym tle, rozważając podstawowe znaczenie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz potrzebę zaspokajania określonych potrzeb, nie może budzić żadnych wątpliwości, że zaspokajanie tych potrzeb następuje zarówno poprzez przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko, jak i określonych ustawą dodatków do tego zasiłku, skoro sam zasiłek wraz z dodatkiem mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie o stosunkowo niskich dochodach. Jednocześnie za nie zasadne uznać należy stanowisko, że ustawodawca w przypadku dzieci urodzonych podczas jednego porodu w większej liczbie, przyznał jedynie ich opiekunom prawo do dłuższego okresu pobierania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego tj. przez okres 36 miesięcy kalendarzowych, gdyż takie zwiększenie okresu, w którym przysługuje prawo do dodatku nie wyklucza możliwości ustalenia tego dodatku odrębnie na każde dziecko.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: